​Konsensuskonferanse om LAR, barn og graviditet

De siste årene har det vært debatt hvor det har blitt stilt spørsmål ved om kvinner som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør fortsette med sin medisinske behandling under graviditet. Kritikerne av dagens retningslinje mener at det nå foreligger nok kunnskap og erfaring til å hevde at LAR-legemidler under graviditeten innebærer en betydelig risiko for senskade på barnet. Helsedirektoratet er ansvarlig for dagens retningslinjer som gir råd om at de gravide bør fortsette i LAR under i svangerskapet. Dette er i tråd med retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og en rekke andre land som baserer seg på kunnskapsbaserte anbefalinger. Den gjeldende norske retningslinjen har over 200 anbefalinger om oppfølging av den gravide og senere barnet og familien får best mulig oppfølging helt frem til barnet begynner på skolen. 

Ønsker ulike synspunkter

For å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området, og få synspunkter fra ulike fagmiljø og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til dette temaet, arrangerer Helsedirektoratet en to-dagers konsensuskonferanse 13. -14. juni i år.
Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen. Helsedirektoratet har bestilt totalt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som skal legges frem på konferansen, og disse omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området.

Stiller spørsmål

Følgende spørsmål vil bli vurdert av panelet:
Kan langtidsvirkende prevensjon være en forutsetning for behandling når kvinner i fruktbar alder starter i LAR?
Hvilke eventuelle skadelige effekter på kort og lang sikt er dokumentert for barn som har vært utsatt for metadon / buprenorfin eller andre opioider i fosterlivet?
Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for ikke- gravide pasienter?
Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for gravide pasienter?
Bør sentrale anbefalinger om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet bli revidert, som en følge av informasjon som er fremkommet på konferansen?


Panelet, som ledes av professor emeritus Jørg Mørland vil utarbeide en rapport i etterkant av konferansen med svar på disse spørsmålene. Rapporten vil danne grunnlag for beslutningen om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje.
Det er plass til 400 deltakere på konferansen som holdes på Park Hotell Holmenkollen. Påmeldingsfristen er 5. mai 2017.

Lenke til program og påmelding

skriv ut del på facebook del på twitter