​Omsorgsplan 2015 ble lagt frem i stortingsmeldingen «Mestring, muligheter og mening» i 2005. Rapporten fra Helsedirektoratet oppsummerer og vurderer tiltak fra perioden 2007 til 2015.

Samlet rapport for Omsorgsplan 2015

- Omsorgstjenestene i Norge er bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer etter at tiltakene i Omsorgsplan 2015 er gjennomført. Vi må fortsette å jobbe sammen med brukerne med faglig omstilling i tjenestene for å få mer forebygging og tidlig innsats, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Sentrale punkter fra oppsummeringen:

  • Ikke bare eldre: Utviklingen har gått fra «eldreomsorg» til helse- og omsorgstjenester for alle uavhengig av alder. Kommunene er bedre rustet til å ta hånd om en sterk vekst i yngre personer med nedsatt funksjonsevne og større spekter av helsemessige og sosiale problemer.
  • Flere eldre: Vi får et stadig økende antall eldre, og er bedre rustet til å møte behovene som følger med dette. Kapasiteten i heldøgns omsorgsplasser er økt, fornyet og modernisert, og bedre tilpasset personer med demens. Antall årsverk i tjenesten og andelen årsverk med høy faglig kompetanse har økt.
  • Samhandling: Legetjenestene i sykehjem er styrket, og sammen med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud bidrar det til bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av pasienter og brukere i hjemmetjeneste, sykehjem og omsorgsboliger. Det har også blitt bedre kompetanse i tjenestene om lindrende behandling. Det er fortsatt utfordringer for å få gode koordinerte tjenestetilbud fra sykehus og kommune sammen, og for å få gode elektroniske løsninger på tvers.