​Dette er hovedanbefalingen i en rapport Helsedirektoratet oversendte Helse- og omsorgsdepartementet for vurdering. Direktoratet legger til grunn at en eventuell innføring av PrEP i helsetjenesten må være tydelig, målrettet og skje i tråd med gjeldende ordninger og regelverk.

Helsedirektoratets anbefaling er i tråd med blant annet anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, Det europeiske smittevernbyrået ECDC, Folkehelseinstituttet og Norsk infeksjonsmedisinsk forening.

Mål om å redusere nysmitte

PrEP anbefales primært overfor menn som har sex med menn (msm), og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Andre grupper med tilsvarende høy risiko bør på samme måte vurderes for denne behandlingen.

På gruppenivå er det msm som utsettes for høyest smittepress når det gjelder hiv i Norge. Forskning og erfaringer fra helsetjenestene og interesseorganisasjoner viser at det er grupper som ikke blir nådd med eller responderer tilstrekkelig på de forebyggingstiltakene som eksisterer i dag. Ved å etablere et målrettet og velmonitorert tilbud om PrEP til disse gruppene er det sannsynlig at nysmitte blant msm kan reduseres i årene framover.

Primærmålgruppene for PrEP er identiske med de målgruppene som norske helsemyndigheter i lang tid har oppfordret til å teste seg hyppig for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Et supplerende tilbud om PrEP til de samme gruppene vil være et ekstra insitament til å ta vare på egen helse ved hjelp av jevnlig kontakt med helsetjenesten for veiledning, testing og behandling.

Supplement til andre forebyggende tiltak

PrEP er et relativt nytt virkemiddel som i de senere årene gjennom flere studier har vist seg å gi høy beskyttelse mot overføring av hivsmitte. Imidlertid vil heller ikke bruk av PrEP gi 100 prosent garanti mot hivsmitte og det gir ingen beskyttelse mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. PrEP må derfor utelukkende ansees som et supplement til andre forebyggingsstrategier som konsistent bruk av kondom, hyppig testaktivitet og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (soi). 

Anbefaler forankring hos Olafiaklinikken

Å oppnå den ønskede effekten av et PrEP-tilbud for målgruppene avhenger av flere faktorer. Sammen med lavterskeltilbud om PrEP med jevnlig oppfølging og veiledning, blir det viktig å ha tydelige budskaper og informasjon om PrEP og hvem som kan ha størst nytte av det.

Epidemiologisk sett er behovet størst i Oslo. For å sikre en god implementering anbefales det at tilbud om PrEP forankres hos Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus. Olafiaklinikken er landets største lavterskel spesialklinikk for test og behandling av hiv og soi. I tillegg ivaretar klinikken funksjonen som nasjonal kompetansetjeneste for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. I kraft av å være nasjonal kompetansetjeneste vil klinikken ha en nøkkelrolle i utarbeidelse av faglige rammer og inklusjonskriterier for PrEP, og bidra til at det raskt kan gis et likeverdig tilbud i store deler av landet.