​Det kommer frem i en kartlegging av helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene. Kartleggingen skal gi mer kunnskap om organiseringen, innholdet og samordningen av tilbudet.

Kartlegging av helse og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov

Målgruppen for habilitering er pasienter og brukere med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Kartleggingen beskriver en rekke utfordringer forbundet med kommunenes helse- og omsorgstjenestetilbud til voksne med habiliteringsbehov. Utfordringene knytter seg både til hvordan kommuner organiserer tjenestene, kompetanse og kapasitet hos de ansatte i tjenestene, samhandling og brukermedvirkning.

Det finnes også mange gode initiativer i kommunene, og flere av kommunene arbeider målrettet med å forbedre tjenestene til personer med habiliteringsbehov. Rapporten inneholder også eksempler fra kommuner på som kan være til inspirasjon for andre.
Rambøll har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Informasjon til publikum om habilitering og rehabilitering: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/habilitering-og-rehabilitering  
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator