​​Tallene fremkommer i en landsomfattende undersøkelse av spedbarns kosthold som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2013 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedformålet var å få økt kunnskap og oppdaterte data om spedbarns kosthold.

– Det er godt dokumentert at morsmelk er den beste næringen for spedbarn og viktig for barnets helse. Resultatene i undersøkelsen viser at mange av spedbarna får morsmelk i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Det er bra. Det er samtidig et mål å opprettholde og øke andelen spedbarn som ammes. Fortsatt høy oppmerksomhet omkring amming og fullamming er derfor viktig, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Ved fire måneders alder ammes 81 prosent av barna, mens andelen synker til 55 prosent ved ni måneders alder. 35 prosent får fremdeles morsmelk i tillegg til annen kost når de er 12 måneder gamle. Andel som fullammes (kun får morsmelk) er 44 % ved fire måneders alder, og 17 % fullammes i hele første levehalvår.

Færre fullammes fra start, men forskjellen jevnes ut

Resultater fra undersøkelsen er sammenlignet med data fra de landsomfattende kostholdsundersøkelsene Spedkost 1998–99 og Spedkost 2006–07. En slik sammenligning må gjøres med forsiktighet på grunn av ulikheter i utvalg og metode. Det er likevel grunnlag for å si at det er liten forskjell i andelen som ammes i første levehalvår, men at færre ammes i andre levehalvår i dag sammenlignet med tidligere målinger.

Andelen som fullammes ved to ukers alder er lavere sammenlignet med 2006, mens andelen som fullammes ved fire måneders alder har holdt seg stabil. Det er en noe høyere andel som fullammes i hele første levehalvår nå enn i 2006. I andre levehalvår er det færre barn som ammes i 2013 enn i 2006.

–​ Vi er glade for at andelen som fullammes i hele første levehalvår nå er noe høyere. Imidlertid ser vi også fra tallene at det er en lavere andel som ammes i andre levehalvår nå enn det var i 2006. Dette er en utvikling vi ikke er tilfredse med – vår anbefaling er at morsmelk er del av kostholdet i hele barnets første leveår, sier Øien.

Flere får morsmelkerstatning tidlig – færre får annen drikke

I 2013 ble 14 prosent introdusert til morsmelkerstatning eller annen melk i tillegg til, eller i stedet for, morsmelk før én måneds alder. I 2006 var dette tallet 10 prosent. Det er også en høyere andel som nå får morsmelkerstatning de aller første dagene etter fødselen.

Andelen som blir introdusert til juice, saft og lignende i første levehalvår, er langt lavere i 2013 sammenlignet med tidligere år.

– Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn får morsmelk, alternativt morsmelkerstatning dersom amming ikke er mulig eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, sier Øien. -Det er positivt at færre ser ut til å introdusere fast føde tidlig (før fire måneders alder) og at juice, saft og lignende i stadig mindre grad introduseres i spedbarnets kosthold før seks måneders alder.

Fakta

​Hovedfunn fra rapporten

  • ​De fleste (95 %) spedbarna ble ammet ved 2 ukers alder, 81 % ble fortsatt ammet ved 4 måneders alder og kun 2 % hadde aldri fått morsmelk. I andre levehalvår ble 67 % ammet ved 7 måneders alder, 55 % ved 9 måneder og 35 % ved 12 måneders alder.
  • Andel som kun fikk morsmelk (fullammede) var 84 % ved 2 ukers alder og 79 % ved 1 måneds alder. Andel fullammede ble redusert fra 65 % ved 3 måneders alder til 44 % ved 4 måneders alder, og 17 % ble fullammet ved 5,5 måneders alder, dvs. i hele første levehalvår.
  • Fjorten prosent begynte å få morsmelkerstatning eller annen melk (i tillegg til, eller i stedet for morsmelk) før 1 måneds alder og 25 % ble introdusert til dette før 3 måneders alder. Vann ble introdusert til 6 % før 3 måneders alder og til 13 % før 4 måneders alder. Juice, saft o.l. ble introdusert til under 1 % av barna før 4 måneders alder og til 3 % før 6 måneders alder.
  • Svært få (0,3 %) fikk fast føde for første gang før 3 måneders alder og 7 % fikk fast føde før 4 måneders alder. Ca. en femtedel (21 %) ble introdusert til fast føde for første gang ved 6 måneders alder.
  • Sammenligning av resultater fra 2013 med Spedkost 2006-07 viser at andel ammede var ganske lik for flere av alderstrinnene i første levehalvår, mens færre ble ammet i andre levehalvår. Andel ammede ved 7 måneders alder var 75 % i 2007 og 67 % i 2013 og andel ammede ved 12 måneders alder var 35 % i 2013 og 46 % i 2007.
  • Andel fullammede ved de ulike alderstrinnene var ganske lik som i 2006, men det var en lavere andel som ble fullammet ved 2 ukers alder i 2013 (84 %) sammenlignet med 2006 (89 %) og en høyere andel som ble fullammet ved 5,5 måneders alder i 2013 (17 %) enn i 2006 (12 %).
  • Andel som begynte å få morsmelkerstatning/annen melk før 1 måneds alder var høyere i 2013 (14 %) enn i 2006 (10 %).
  • Andel som ble introdusert til fast føde før 4 måneders alder var lavere i 2013 (7 %) enn i 2006 (11 %) og 1998 (21 %).​