Dette er noen av funnene i rapporten Distriktspsykiatriske tjenester 2015 fra Helsedirektoratet.

Innen det psykiske helsevernet for voksne har det i mange år vært en målsetting å forskyve virksomheten fra sykehus til DPS, og fra døgnvirksomhet til poliklinisk og ambulant tjenester. For perioden 1998-2015 sett under ett har en langt på vei lyktes i å oppnå en slik forskyvning, men etter 2008 har overføring av ressurser fra sykehus til DPS langt på vei stoppet opp.

Betydelige forskjeller

Rapporten viser at det fortsatt er betydelige forskjeller i tilgangen på tjenester i DPS i ulike deler av landet. Forskjellene reduseres imidlertid betydelig når en ser på det samlede tjenestetilbudet, noe som tilsier at helseforetakene har valgt ulik organisering av tjenestene i DPS og sykehusavdelinger.

Antall DPS med brukerstyrte senger er 56, men totalt 63 institusjoner har brukerstyrte senger. Andel årsverk i poliklinisk og ambulant virksomhet har økt fra 11 til 24 prosent i perioden 1998-2015.

DPS skal omstilles med gode akuttjenester gjennom døgnet. Nytt i årets rapport er derfor et kapittel om utviklingen i antall øyeblikkelig hjelpinnleggelser. Innleggelser som øyeblikkelig hjelp ved DPS har økt fra 43 prosent i 2011 til 46 prosent i 2015. Det er stor variasjon i hvordan helseforetakene organiserer ø-hjelpsinnleggelser, i enkelte områder tar DPS-ene over 50 prosent av disse, i andre områder under 10 prosent.

Viktig å følge med på utviklingen

Rapporten viser at det har vært nær en halvering av antall døgnplasser de siste 15 årene, sett i forhold til innbyggertallet. Det er derfor viktig å følge med på denne utviklingen.
I perioden 1998–2015 har det vært en vesentlig heving av personellets utdanningsnivå, og økningen har vært kraftigere ved DPS-ene enn ved sykehusene. Utdanningsnivået er også gjennomgående høyere hos ansatte ved poliklinikkene og i den ambulante virksomheten enn ved døgnavdelingene.

Mer tilgjengelig

– Det er positivt at DPS-ene blir enda mer tilgjengelig gjennom økt ambulant og poliklinisk behandling. I tillegg er det en trygghet for pasientene at det nå finnes brukerstyrte senger ved de fleste DPS-ene, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet. Rapporten viser at det fortsatt er behov for å styrke og bygge ut DPS-ene. Dette for å redusere den uønskede variasjonen, øke tilgjengeligheten ytterligere og bruke mer tid på å understøtte kommunene i deres arbeid på psykisk helsefeltet.

– Vi følger også med på behovet for døgnplasser i sykehus, særlig med tanke på behovene til de pasientene som har alvorlige og komplekse tilstander, og som trenger langvarig døgnbehandling, sier Gitte Huus.

Arbeidet med denne rapporten inngår i SAMDATA, Helsedirektoratets styringsinformasjon om spesialisthelsetjenesten.