​«Hjernehelse» handler om helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.
  - Mange mennesker har nedsatt livskvalitet som følge av tilstander knyttet til hjernehelse. Vi håper at denne rapporten kan være et første skritt på veien for å utvikle bedre tjenester, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Undersøkelser viser at mange pasienter opplever det som vanskelig og til dels uoversiktlig å få oversikt over behandlingstilbudene. Mange opplever også manglende koordinering og svikt i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
– Det gjøres også mye bra. Det finnes god og relevant kompetanse mange steder i helsesektoren. Vi ser for eksempel at nevrologiske tjenester mange steder er godt rustet for å gi god oppfølging av pasientene.
Befolkningsframskrivinger viser at vi i Norge blir en million flere mennesker innen 2040. Alderssammensetningen i fremtidens befolkning fører til at flere vil måtte leve med helsetap. Flere lever lengre, og vi får en eldre befolkning enn vi har i dag. Flere vil rammes av hjerneslag, Parkinsons sykdom og demens. Dette vil igjen innebære økt behov for helsetjenester og oppfølging resten av livet.
Et viktig tiltak vil være å ta i bruk ny kunnskap raskere enn vi gjør i dag. Helsedirektoratet anbefaler derfor at det utarbeides en strategiplan for området hjernehelse.  En strategi kan bidra til raskere implementering av viktig og relevant kunnskap, og økt kvalitet i diagnostikk, forebygging og behandling.
Statusrapporten er utarbeidet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Statusrapport hjernehelse (PDF)