Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte fra kommunens helse -og omsorgstjeneste og fra spesialisthelsetjenesten, samt relevante organisasjoner som representerer brukere, pårørende og etterlatte, utarbeidet råd og anbefalinger til kommunene.

Det veiledende materiellet skal gi veiledning til hvordan kommunene kan planlegge å etablere et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord.

- Helhetlig oppfølging krever godt samarbeid internt i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Personer som har vært innlagt etter selvmordsforsøk har en klart forhøyet risiko for nye selvmordsforsøk, særlig den første tiden etter utskrivning. Det må være avklart hvor ansvaret for oppfølging ligger, sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Veiledningsmateriellet gir råd og anbefalinger til kommunene om:

 • forebygging av selvskading og selvmord
 • organisering av arbeidet
 • samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • hvordan lokale tjenesteytere og aktører kan avdekke, komme tidlig inn og følge opp personer som selvskader og er utsatt for selvmordsrisiko

Stort potensial for forebygging

­– Det er et stort potensial for forebygging av selvmord og selvskading ved hjelp av kommunens tjenesteapparat. Undersøkelser tyder på at 50-80 % av de som dør ved selvmord har vært i kontakt med fastlege, eller andre deler av helsetjenesten, året før de dør. Dette viser at tjenestene i kommunen er en viktig arena for å oppdage selvmordsfare tidlig, sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Veiledningsmateriellet retter seg i første rekke mot lokale tjenesteutøvere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

For brukere og pårørende, kan materiellet gi nyttig informasjon om plikter og rettigheter i oppfølgingen.

Veiledningsmateriellet bygger på følgende hovedprinsipper:

 • Forebygging, avdekking, behandling og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk bør gis tydelig prioritet og klar forankring i tjenestene.
 • Kommunen bør utarbeide plan/delplan for forebygging av selvskading og selvmord.
 • Det bør sikres aktivt oppsøkende hjelp der det er behov.
 • Kommunen må sikre likeverdige og tilgjengelige tjenester for alle pasienter og brukere.

Det er viktig å se arbeidet med selvmord og selvskading i et livsløpsperspektiv og at det retter seg mot alle aldersgrupper.

Tiltak i Handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord

Det veiledende materiellet er et av de 29 tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading fra 2014 til 2017 (regjeringen.no).

Materiellet bør sees i sammenheng med andre veiledere og retningslinjer, særlig:

 • «Sammen om mestring» - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenester»
 • «Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten»
 • «Mestring samhørighet og håp» - Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
 • «Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern»
 • «Etter selvmordet» – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord
 • Nasjonal faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten