Rapport: Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Rapporten viser tall for alle deltjenestene i helsestasjonsfeltet: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

På landsbasis er om lag 45 prosent av årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten knyttet til helsestasjon 0-5 år. 10 prosent av årsverkene er knyttet til svangerskaps- og barselomsorg. Skolehelsetjenesten for barneskolen har rundt 24 prosent av årsverkene, ungdomsskolen 12 prosent og videregående skole 6 prosent. 2,7 prosent av årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten brukes i helsestasjon for ungdom (HFU). 

Resultatene blir også sett opp mot anbefalt normering av årsverk i skolehelsetjenesten. Basert på innrapporterte årsverk er det kun helsesøsterårsverk i ungdomsskolen som ligger over den normerte anbefalingen på landsbasis. Fem fylker ligger over normert anbefaling for helsesøstre i videregående skole, men landssnittet ligger under anbefalingen.

Fordeling av årsverk mellom yrkesgruppene helsesøster, jordmor, lege, fysioterapeut, spesialist i psykisk helse, ledelse og annet hjelpepersonell er også kartlagt.

Det er første gang en slik landsdekkende kartlegging er gjennomført.​