​Helsedirektoratet tildeler årlig tilskuddsmidler til kommuner som ønsker å ansette psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Rapportering fra kommuner (PDF) som fikk tilskudd i 2016 viser at antallet psykologer tilsatt gjennom tilskuddsmidlene fortsetter å øke. Psykologene arbeider innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet.

Søk på tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Flere voksne får tilbud om psykolog i kommunene

Voksne synes nå å være en prioritert målgruppe ved bruk av psykologkompetansen. Resultatet korresponderer med funn fra SINTEFs IS-24/8-undersøkelse i 2016 (PDF), som viser at antall psykologstillinger rettet mot voksne innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid økte med 40 prosent fra 2015 til 2016. Økningen har ikke gått på bekostning av målgruppen barn og unge, men kommer i tillegg.

«Dette er en ønsket utvikling. Vi har hatt et mål om å få kommunene til å bruke kompetansen bredere for å kunne svare bedre på lokale behov», sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Utviklingspotensialet i ordningen ligger på at kommunene i større grad benytter psykologen i rusarbeidet. Det jobbes nå først og fremst med voksne og i liten grad med barn og unge, med hensyn til rusmiddelproblemer.

Heftet «Psykolog i kommunen – en medspiller» (Napha.no), utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), gir både inspirasjon og kunnskap til kommuner som vil ansette psykologer.

Tverrfaglig samarbeid og høyere kompetanse

95 prosent av psykologene inngår også i forpliktende tverrfaglig samarbeid. Dette er ulike former for tverrfaglige team og flerfaglig felleskap/samlokalisering.

Rapporteringen viser også en utvikling mot høy kompetanse hos psykologene som rekrutteres. 30 prosent av psykologene har spesialisering, mens 52 prosent er i gang med eller skal påbegynne spesialisering.

Psykologstillingene brukes i større grad til samfunns- og systemrettetarbeid

Psykologkompetansen brukes på ulike områder. Det er positivt at rapporteringen viser at en såpass høy andel av psykologens stilling er rettet mot arbeid på samfunns- og systemnivå, noe som også er i tråd med formålet for tilskuddsordningen. I gjennomsnitt oppgir kommunene at:

  • Cirka 45 prosent av psykologstillingen benyttes i lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, herunder også utredning og diagnostisering.
  • Cirka 37 prosent av stillingen benyttes til samfunns- og systemrettet arbeid.
  • Cirka 18 prosent er rettet inn mot helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tiltak for kompetanseutvikling

Tilskuddsmidlene kan også gå til kompetanseutviklingstiltak. En stor andel av psykologene har benyttet seg av slike tiltak:

  • Nær 85 prosent av psykologene har deltatt i kompetanseutviklingstiltak i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).
  • I tillegg oppgir 65 prosent å ha benyttet tilbud fra de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Rapporteringen omfatter 301 av 377 psykologstillinger, hos de 255 kommunene/bydelene som mottok tilskudd i 2016.