​Dette viser analyser i notatene Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet, Befolkningens bruk av rusbehandlingstilbudet og Behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.

Veksten innen rusbehandling de siste årene er i hovedsak knyttet til økt tilgjengelighet i det polikliniske behandlingstilbudet. Antall konsultasjoner ved poliklinikk har økt med ni prosent i løpet av det siste året. Ambulant virksomhet utgjør sju prosent av den polikliniske virksomheten og ligger på samme nivå som tidligere.

Flere døgnplasser

Fra 2013 til 2016 har det også vært en samlet økning på 211 døgnplasser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, noe som tilsvarer en økning på 12 prosent. Økningen kommer av flere avtaleplasser i private rusinstitusjoner. Ved utgangen av 2016 var døgnplasskapasiteten for rusbehandling på 1923 plasser, og 60 prosent av disse var i private rusinstitusjoner.