​Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning, diagnostisering, kartlegging av behov, og spesialisert behandling og trening for disse personene.1

Av de 22 000 pasientene som mottok habilitering i spesialisthelsetjenesten var om lag 13 500 innen habilitering for barn og unge, mens i overkant av 8 500 var voksne. Veksten i antall pasienter var størst for voksenhabilitering med 3,4 prosent fra 2015 til 2016. For barn og unge var det en økning på 2,2 prosent. Veksten i pasienter har dermed vært større enn befolkningsveksten, som har vært i underkant av én prosent. Det er flest pasienter som mottar habilitering i Helse Midt-Norge. Dette gjelder både for habilitering for barn og unge og habilitering for voksne.

Både for habilitering for barn og unge og habilitering for voksne fikk hver pasient i gjennomsnitt i underkant av fem dagopphold/konsultasjoner hver i 2016. Det er imidlertid store variasjoner mellom regionene og bostedsområdene. For barn og unge varierte det mellom 3 og 10 opphold/konsultasjoner per pasient, mens for voksne var den tilsvarende variasjonen mellom 2 og 13.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator2 slår i § 15 fast at habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant, for eksempel i pasientens hjem eller nærmiljø, dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig kan gis i sykehus/institusjon. Analysene i dette notatet viser at i 2016 ble 28 prosent av all dag- og poliklinisk aktivitet innen habilitering for barn og unge utført ambulant. De resterende 72 prosentene ble utført ved helseinstitusjonen. For voksenhabiliteringen ble 30 prosent av aktiviteten gjort ambulant, mens 70 prosent var ved helseinstitusjonen.

Dette viser analysene i notatet Habilitering i spesialisthelsetjenesten, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2016.


1 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
2 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator