​Norsk pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. Registeret danner grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, herunder finansiering. Data fra registeret brukes i medisinsk og helsefaglig forskning, til etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre, og i den nasjonal kjernejournalen.

Rapportering til NPR er regulert av egen forskrift, og data sendes som et standardisert uttrekk fra sykehusenes pasientadministrative system. Informasjon om hvor pasienten er behandlet skal inngå i rapporteringen, og helseforetak som har flere behandlingssteder plikter å rapportere aktivitet og ventetider for det enkelte behandlingssted med virksomhetenes organisasjonsnummer i henhold til Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Mangler i innrapportere data

Det har vist seg krevende å oppnå tilfredsstillende kvalitet på innrapporterte data om behandlingssteder til NPR. I tillegg er det nå avdekket en ny uttrekksfeil i DIPS, som har medført ytterligere mangler i rapportert informasjon om behandlingssted. Dette gjelder data for 2016.

- Feilen gjør at all døgnbehandling i rapporteringen knyttes til ett av helseforetakenes behandlingssteder, og ikke blir distribuert på det enkelte behandlingssted. Døgnaktiviteten blir altså knyttet til riktig helseforetak på overordnet nivå, men aktiviteten kan ikke knyttes til riktig behandlingssted (sykehuset) innen helseforetaket. For poliklinisk aktivitet finner vi ikke tilsvarende feil, sier avdelingsdirektør Stein Olav Gystad i Helsedirektoratet.

Dette påvirker dataleveranser fra NPR som omhandler døgnaktivitet, og hvor innrapportert behandlingssted angitt ved organisasjonsnummer benyttes.

Kritisk feil

NPR er avhengig av korrekt rapportering av behandlingssteder i NPR-meldingen for å kunne levere korrekte data. Identifisering av behandlingssteder for aktivitets- og henvisningsdata, er en forutsetning for ventelistestatistikk, fritt behandlingsvalg og klinisk relevant tilbakemelding. Registerdata er kilde til utleveringer av styringsdata til regionale helseforetak, nasjonale kvalitetsindikatorer og en rekke andre formål hvor det er behov for informasjon om hvor pasienten har mottatt helsehjelp.

- Feil innrapportert behandlingsted er en kritisk feil med store konsekvenser for de som får data fra oss. Vi bruker også store ressurser på korreksjon før publisering og utlevering, sier Gystad.

Det utredes videre hvilke tiltak som skal iverksettes som følge av uttrekksfeilen fra DIPS i 2016. Dersom du har fått utlevert data fra NPR og lurer på om denne feilen påvirker dine data, ber vi deg ta kontakt med din saksbehandler i NPR, eller på epost npr.felles@helsedir.no

Følgende helseforetak er berørt av denne uttrekksfeilen i 2016:

Helse Sør-Øst

  • Vestre Viken HF
  • Sørlandet sykehus HF
  • Sykehuset Telemark HF
  • Sykehuset Vestfold HF

Helse Vest

  • Helse Stavanger HF
  • Helse Fonna HF
  • Helse Bergen HF
  • Helse Førde HF

Helse Nord

  • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF