​I 2015 la regjeringen frem en opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016-2020. Planen skal sikre økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til rusavhengige.

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Fafo (i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos) evaluere arbeidet underveis og etter planens utløp. Evalueringsoppdraget startet opp i 2017 og varer frem til 2021. Det vil komme årlige statusrapporter, og den endelige resultat- og sluttevalueringen vil foreligge i 2021.

Første statusrapport er en nullpunktsanalyse og har to hoveddeler:

Nullpunktsmåling: Statusrapporten presenterer en nullpunktsmåling på et sett av indikatorer som skal måle grad av måloppnåelse innenfor planens fem overordnede målsettinger. Rapporten gir status for feltet i 2016, mens nærmere analyser og tolkninger vil komme i neste statusrapport mot slutten av 2018.

Organisasjonsstudie: I evalueringen ser forskerne også på hvordan organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av opptrappingsplanen med å iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå mål og delmål.

Rapport fra Fafo: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016 (fafo.no)