Forløpene som lanseres i dag er:

 • Utredning og behandling barn og unge
 • Utredning og behandling voksne
 • Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

– Forløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende. Det er pasientens behov som skal være førende. Sterkere brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er tydelig poengtert i pakkeforløpene som nå kommer, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Målene med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Psykisk helse, rusproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i forløpene.

– Vi må styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse og rusmiddelproblemer, og redusere uønsket variasjon både i utredning og behandling. Folk lever sine liv på små og store steder, men skal ha likeverdige tilbud. Pakkeforløpene skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer, blant annet variasjon i ventetider og i tilbudet pasientene får, sier Guldvog.

Pasienter kan henvises fra 1. januar 2019

De generelle forløpene som nå blir tilgjengelige for tjenesten vil gjelde en stor del av pasientene innenfor psykisk helse og rus. Fra januar 2019 skal de første pasientene henvises til disse forløpene.

Det er så langt utviklet sju pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første, generelle pakkeforløpene lanseres og publiseres for tjenesten nå, og ytterligere tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser publiseres innen 15. desember. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.

Regionale implementeringskonferanser

I oktober vil de de regionale Helseforetakene gjennomføre konferanser om innføring av pakkeforløp, sammen med sentrale aktører fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.  

– Det er avgjørende for å få til gode tjenester at vi er likeverdige samarbeidspartnere;  brukerne, spesialisthelsetjenesten og kommunen. Vi må trekke i samme retning til beste for pasienter og pårørende, sier Guldvog.

Lanseringskonferansen for pakkeforløpene vil bli strømmet direkte på Facebook og vår YouTube-kanal fra kl 10.00 i dag.

Les mer om pakkeforløp