​Stortinget har bestemt at finansieringsansvaret for kreftlegemidler blir plassert hos de regionale helseforetakene, og disse blir inkludert i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus fra og med 1. mai. 2017.

Helsedirektoratet har, på bakgrunn av Stortingsvedtaket og en offentlig høring, besluttet hvilke antineoplastiske midler og immunsuppressiver som skal overføres. Vedtak med oversikt over alle kreftlegemidler som overføres finner du her.

Overføringen innebærer at det fra 1. mai 2017 ikke lenger vil være mulig å få innvilget stønad over folketrygden (hverken i blåresept- eller bidragsordningen) for disse legemidlene. Dette gjelder all bruk av alle legemidler, både med og uten markedsføringstillatelse, med de angitte virkestoff og tilhørende ATC-koder. Pasienter som behandles med disse legemidlene på overføringstidspunktet skal fortsatt få denne behandlingen så lenge det er medisinsk behov.

En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet 1. mai 2017, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Pasienter som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må kontakte forskrivende lege angående videre behandling.

Det er de regionale helseforetakene (RHF) som finansieringsansvarlig som beslutter kriterier for forskrivning av de aktuelle legemidlene fra 1. mai. Det innebærer blant annet å beslutte:

  • hvilke leger som kan forskrive legemidlene (på kreftområdet er dette begrenset til sykehusleger)
  • om gjeldende refusjonsvilkår for det enkelte legemiddel skal videreføres eller endres
  • om det skal bestilles metodevurdering av enkelte legemidler via Nye Metoder

Se også Nyhetssak Nye Metoder for mer informasjon fra RHFene om føringer for bruk av de overførte kreftlegemidlene.  

Alle resepter utstedt fra og med 1. mai 2017 på aktuelle legemidler, og som skal finansieres av RHF-ene må:

  • være merket som H-resept
  • inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket)
  • være forskrevet av sykehuslege 

Utstedelse av H-resepter for disse kreftlegemidlene skal registreres og rapporteres i data til Norsk pasientregister (NPR). Det er etablert en felles særkode, 17X05 «behandling med øvrige kreftlegemiddel», som skal benyttes ved registrering.

Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning. Legemiddelbehandling med de aktuelle legemidlene vil først få ISF-refusjon fra 2018.

Ytterligere informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler) finnes her: h-reseptordningen