​Over halvparten av brukere av kommunale rustjenester er tilfredse med tilbudet, men fremdeles har mange behov for mer hjelp til å bo, komme i jobb eller komme i gang med utdanning.

- Bolig, jobb og utdanning er viktige elementer for å ha et godt liv. Men det kan også være krevende, og vi ser at mange personer med rusproblemer bør få bedre hjelp til dette, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Som en del av evalueringsprogrammet for å følge effektene av opptrappingsplanen for rusfeltet, ble det i 2017 gjennomført en nasjonal representativ brukertilfredshetsundersøkelse blant brukere av ulike kommunale rustjenester. KoRus Midt-Norge har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapport fra Kompetansesenter rus - Midt-Norge: Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem (PDF).

Brukertilfredshetsevalueringens delrapport 2 - kvalitativ del av evalueringen (PDF)
Delrapport 2 utdyper og supplerer de kvantitative funnene fra delrapport 1. 

Flertallet av brukerne har tillit til personene som har ansvar for oppfølgingen deres, og opplever at disse har forstått situasjonen deres. Over halvparten av brukerne opplevde at de i stor grad eller svært stor grad hadde fått hjelp når de hadde behov for det, og over halvparten svarte at de var tilfredse med de kommunale tjenestene de mottok.
Samtidig var det bare én av fire brukere som opplevde at de i stor eller svært stor grad hadde fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet sitt. Enda færre opplevde å ha fått praktisk hjelp til å komme i arbeid, hjelp til å komme i gang med utdanning eller tilfredsstillende hjelp med å etablere et sosialt nettverk.

70 prosent hadde vært innlagt på institusjon for behandling av rusmiddelproblemer. Halvparten av disse opplevde at det var store mangler i oppfølgingen fra kommunenes side etter utskrivning.

- Samarbeidet mellom ulike instanser i hjelpetilbudet er fortsatt en utfordring. Vi må bli flinkere til å samhandle slik at brukerne opplever et sømløst tilbud, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Kommunene som deltok får nå oversendt sine tilpassede kommunerapporter, slik at de kan jobbe med kvalitetsforbedring lokalt.