Det har de siste årene vært et fokus på økende bruk av antidepressiva hos barn og unge i Norge. For å få en bedre oversikt over effekter av ulike tiltak når det gjelder behandling av depresjon, har Helsedirektoratet bestilt en oppdatert kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). Bestillingen er en oppdatering av en Cochrane-oversikt publisert i 2014. FHI ble bedt om å oppdatere to analyser: Hva er effekten av psykologisk terapi sammenlignet med: 

antidepressive medikamenter alene 
antidepressive medikamenter i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjonssymptomer eller depresjon

Helsedirektoratet ønsket denne oppdateringen for å vurdere behovet for å revidere nasjonale faglige anbefalinger på området.  FHIs oppdaterte kunnskapsoppsummering endrer ikke tidligere vurdering av kunnskapsgrunnlaget, og vi vet dermed fortsatt ikke hvilket behandlingsalternativ av disse som er mest effektiv i behandling av depressive symptomer hos barn og unge. 

På bakgrunn av dette, er Helsedirektoratets vurdering at det ikke er kommet ny forskning om behandlingsalternativenes effekt som gir behov for å revidere den nasjonale anbefalingen om at psykoterapi bør være førstevalg ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, skal dette gis ved tett oppfølging og parallelt med psykoterapi.

Kunnskapsoppsummering: Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt (fhi.no)