​Det har vært en økning av psykiske helseplager hos jenter de siste 20 årene. En ny rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) på oppdrag for Helsedirektoratet bekrefter tidligere funn om økning i psykisk uhelse hos ungdom, og ser nærmere på samfunnsmessige årsaker som kan ligge bak at ungdom over tid rapporterer om økt opplevelse av stress og press.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA la onsdag kveld frem funnene. Trivsel på skolen og bekymringer for prestasjoner står sentralt.

Jobbe sammen mot utfordringene

- Sammenhengen mellom skoletrivsel og depressive symptomer har blitt sterkere over tid, sier Linda Granlund. - Det er utrolig viktig at utdanningssektoren og helsesektoren jobber sammen for å møte denne alvorlige utfordringen.

Bekymringer rundt skoleprestasjoner har også stor betydning for utvikling av depressive symptomer.

- Vi må styrke elevenes mestringsevne. Det er mange årsaker til at mestringsfølelsen svikter, og det viktige er at vi jobber på tvers av fagområder for å løse utfordringene – selvfølgelig i samarbeid med de unge selv, sier Granlund.

Sosial ulikhet en økende utfordring

Kunnskapsoppsummeringen viser at vedvarende familieproblemer har betydning for økning i psykiske vansker, og at sosial ulikhet er en viktig forklaring for årsaken til endring. En økning i sosial ulikhet de siste tiår kan være en viktig forklaring på økningen i psykisk uhelse.

Imidlertid har NOVA funnet områder der økningen har vært størst for grupper som i utgangspunktet var minst utsatt. Unge med norskfødte foreldre hadde langt mindre sannsynlighet for å være plaget av depressive symptomer i 1996 enn unge med innvandringsbakgrunn. 20 år senere er denne forskjellen visket nesten helt ut, noe som innebærer at det er unge uten innvandrerbakgrunn som har stått for så å si hele økningen i depressive symptomer de siste 20 år.