​Rapporten gjør opp status for utprøving av velferdsteknologi i 34 kommuner fra 2013 til 2016.

Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger

- Når tjenestetilbud med velferdsteknologi er godt tilpasset brukerens behov, gir det økt trygghet og opplevelse av mestring og selvstendighet for dem som mottar tjenestene, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.

I perioden 2013-2016 har 34 kommuner fått tilskudd til å prøve ut velferdsteknolog i helse- og omsorgstjenesten. Hovedmålet har vært å utvikle tjenester som bidrar til at mennesker som trenger bistand får økt trygghet i eget hjem, og samtidig mestrer eget liv og helse.

Den nye rapporten viser at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapporten viser også hvordan bruk av velferdsteknologi har gitt mer effektiv bruk av ressurser.

Nye anbefalinger

2016 var siste år med tilskudd for utviklingskommunene. De teknologiområdene som har gitt positiv effekt videreføres heretter som ordinære tilbud. På bakgrunn av utprøvingene anbefaler Helsedirektoratet at følgende teknologier integreres i kommunenes helse- og omsorgstjeneste:

  • Digitalt tilsyn
  • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 
  • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester.

I 2015 anbefalte direktoratet også at varslings- og lokaliseringsteknologi, elektronisk medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser tas i bruk.

Erfaringer fra kommunene

Rapporten forteller om konkrete erfaringer fra enkeltkommunene:

  • Bergen kommune tok i bruk elektronisk medisineringsstøtte for 18 brukere. Det førte til at kommunen reduserte antall hjemmebesøk med 38 prosent og total vedtakstid med 59 prosent per uke. Samtidig opplevde brukerne økt selvstendighet og mestring, og de ble mer fornøyd med hjemmetjenesten enn tidligere. 
  • Bærum kommune beregnet at kommunen sparte tid tilsvarende 2,3 årsverk i 2016 ved elektronisk medisineringsstøtte. Frigjort tid har gitt økt kapasitet til å gi flere brukere tjenester, uten å måtte øke ressursene. 
  • Larvik kommune erfarte at antall besøk hjemme hos brukerne økte i starten for at brukerne skulle bli trygge på teknologien med elektronisk medisineringsstøtte, men at antall besøk ble redusert etter ca to uker.