Dette er noen av hovedfunnene på 71 nasjonale kvalitetsindikatorer som offentliggjøres av Helsedirektoratet 3. mai. Ved denne publiseringen lanseres 10 nye kvalitetsindikatorer, slik at det totale antallet nå er 113.

På eksisterende pakkeforløp for kreft innen lunge-, bryst-, prostata- og endetarmskreft når alle helseregionene målet om at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inkluderes i pakkeforløpet. På landsbasis ble pakkeforløp for brystkreft og tykk- og endetarmskreft utført innen målet på 70 prosent, mens pakkeforløp for prostatakreft har lavest måloppnåelse med 43,9 prosent på landsbasis.

Pakkeforløp for Kreft ble implementert fra 1.januar 2015, og nå publiseres ni nye pakkeforløp innen blærekreft, kreft i spiserør og magesekk, hode-hals kreft, testikkelkreft, livmorkreft, eggstokk kreft, nyrekreft, lymfom og livmorhalskreft som ble implementert fra 1. mai 2015.

Det tar tid å implementere rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av data, så det tas forbehold om datakvalitet på de nye pakkeforløpene. Blærekreft, kreft i spiserør og magesekk, hode-hals kreft når målet med 70 prosent av pakkeforløp skal være gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid på nasjonalt nivå. Testikkelkreft, livmorkreft, eggstokk kreft, nyrekreft ligger tett opp mot måloppnåelse og lymfom og livmorhalskreft ligger noe fra måloppnåelse. 

På landsbasis fikk 15,1 prosent av pasienter med blodpropp i hjernen behandling med trombolyse. Helse Vest har høyest andel på 20,6 og Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge har lavest andel på 13,6 prosent.

Svartiden på det medisinske nødnummeret 113 hadde en svært positiv utvikling i løpet av 2015, der andel anrop som ble besvart innen 10 sekunder økte fra 79,9 prosent i 1. tertial til 87,2 prosent i 3. tertial. Den nye akuttmedisinforskriften, som kom i mai 2015, setter som krav at 90 prosent av anropene skal besvares innen 10 sekunder. Flere sentraler oppnådde kravet mot slutten av 2015.

Flere fylker ligger tett opptil kravet om veiledende responstid for når ambulanse skal være fremme på hendelsesstedet. Kravet er at den skal være fremme innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygde strøk og innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene i grisgrendte strøk. Oslo ligger nærmest veiledende responstid i tettbygde strøk med måloppnåelse på 81 prosent, og Vestfold har best måloppnåelse i grisgrendt strøk med måloppnåelse på 89 prosent. Det er likevel ingen fylker hvor de veiledende responstidene innfris fullt ut, og det er variasjon mellom fylkene.

I 2015 var 18.1 prosent av alle døgnopphold i psykisk helsevern tvangsinnleggelser. Helse Nord har lavest andel tvangsinnleggelser med 14,3 prosent, og Helse Vest og Helse Sør-Øst har høyest andel tvangsinnleggelser med henholdsvis 19,0 prosent og 19,2 prosent. Helse Midt Norge har nedgang i andel tvangsinnleggelser fra 18,9 prosent i 2014 til 15,6 prosent i 2015.

De 10 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 3. mai 2016 er:

  • Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
  • Svartid medisinsk nødnummer 113

Alle resultatene er tilgjengelige på Helsenorge.no