Type opplysninger 

Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål (lovdata.no), skal følgende opplysninger registreres i Norsk pasientregister.

Personopplysninger
 • fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsnummer
 • bostedskommune

Administrative opplysninger
 • henvisning
 • behandlende institusjon
 • konsultasjon og/eller innleggelse
 • pasientrettigheter
 • dødstidspunkt
 • samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitetsregistre
​Medisinske opplysninger
 • ​fagområde
 • diagnose/diagnosekoder
 • behandling/prosedyrekoder
 • tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling
 • takst
 • opplysninger om bruk av tvang
  rusbruk
​Sosiale opplysninger
 • ​boligforhold
 • omsorgssituasjon
​Opplysninger om ulykker og skader
 • ​kontaktårsak/skademekanisme/alvorlighetsgrad
 • aktivitet på skadetidspunkt
 • skadested
 • skadetidspunkt
 • arbeidsgivers bransje 

Datasett etter sektor/datatyper:

Somatikk

 • Inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. Se regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet.

Datagrunnlag avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
 • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Psykisk helsevern for voksne

 • Inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjoner som er med i Fritt behandlingsvalg.
 • Inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold som er ISF-finansiert eller har annen statlig finansiering. Aktivitet hos private psykologspesialister og psykiatere er ikke med. Disse er representert i egne datasett tilpasset den polikliniske aktiviteten de utøver.
 • Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og kan være vanskelig å skille. NPR deler opp slik som i SSB og SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

Psykisk helsevern for barn og unge

 • Norsk pasientregister sitt datagrunnlag for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. En liten andel av helsehjelpen innen psykisk helsevern for barn og unge ytes hos private psykologspesialister og psykiatere. Data for denne aktiviteten inngår i data for avtalespesialister psykisk helsevern.
 • Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.
 • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.
 • Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.

Rehabiliteringsinstitusjoner

 • Inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem. Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF’ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR.
 • Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.
 • Fra 2006–2013 var det en egen record for private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2014 rapporteres det på NPR-melding, i tråd med det som rapporteres for somatikk forøvrig.

Avtalespesialister somatikk

 • Inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.
 • Somatiske avtalespesialister mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Avtalespesialister psykisk helsevern

 • Inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.
 • Avtalespesialister innen psykologi og psykiatri mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Personskadedata

 • Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter.
 • Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i  WHO/CDC-guidelines.
 • Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

 • TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009.
 • Inkluderer all aktivitet innen TSB ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. De private rusinstitusjonene utgjør et betydelig bidrag til helsehjelpen i denne sektoren. Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjoner
 • Inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold som er ISF-finansiert eller har annen statlig finansiering.
 • Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og kan være vanskelig å skille. NPR deler opp slik som i SSB og SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

Situasjon ved behandlingsstart (TSB) 

Når en pasient er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmiddelmisbruk (TSB) og påbegynner behandlingen skal det registreres opplysninger om pasientens situasjon ved behandlingsstart. Situasjon ved behandlingsstart skal registreres også når behandlingen gis ved en enhet organisatorisk underlagt psykisk helsevern. Datasettet gir informasjon om pasientens rushistorikk og rusmiddelbruk, samt informasjon om psykisk helse, boligforhold og omsorgssituasjon. Se skjema kartlegging av situasjon ved behandlingsstart.

Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag innen TSB inkluderer alle sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. De private rusinstitusjonene utgjør et betydelig bidrag til helsehjelpen i denne sektoren. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009. Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

Registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Sykestuene i Finnmark

Helsedirektoratet publiserer data fra prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK- sentraler. I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer. Etter en henvendelsen skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning. Innrapporterte data omfatter også andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

 • Alle landets AMK-sentraler skal rapportere aktivitet til NPR.
 • Henvendelser til AMK-sentralene; tidspunkt, sambandsvei, innringer
 • Hendelser med hastegrad og iverksatte tiltak
 • Responstider; AMK-reaksjonstid og prehospital responstid
 • Hendelses- og leveringssted
 • Pasient; kjønn og bostedsopplysninger

Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier

Informasjon om ventelister i NPR baserer seg på henvisninger som er sendt til spesialisthelsetjenesten. Ventetid er perioden fra en ekstern henvisning mottas til ventetiden avsluttes. Ventetiden avsluttes enten ved at pasienten starter på utredning/behandling eller av andre årsaker.

NPR inneholder informasjon om pasienter og henvisninger fra:

 • Somatiske sykehus
 • Psykisk helsevern (PHV og PHBU)
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Informasjon som lagres i registeret er for eksempel:

 • hvilke vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten
 • hvilken helsehjelp pasienten skal motta til hvilken tid
 • pasientrettigheter som tid til vurdering og fristfastsettelse for helsehjelp

Rapporteringsformat:

2011 - dd : NPR-melding
2008-2010: Ventsys og NPR-melding
1997-2008: Ventsys

Ventelistedata fra perioden før 2011 har begrensninger. Ventsys inneholdt ikke informasjon om frist for nødvendig helsehjelp, utfall av vurdering av henvisning, datoer for utsettelser, Fritt behandlingsvalg eller debitor.

Les rapporter om Kvalitet i ventelistedata (PDF) og Utredning av ventetidsregistrering i spesialistehelsetjenesten(PDF)

Datakvalitet

Dekningsgrad

Et registers dekningsgrad indikerer i hvilken grad opplysninger om pasienter innenfor målgruppen faktisk blir rapportert til registeret. Her anvendes begrepet kompletthet (eng. completeness) for å definere dekningsgrad. Det innebærer at det er individbasert dekningsgrad som beregnes.
Ved beregning av dekningsgrad må det utvikles inklusjons- og eksklusjonskriterier for uttrekk av data, for å identifisere samme målpopulasjon i NPR som i kvalitetsregisteret. Slike kriterier kan være koder fra medisinske kodeverk som ICD-10, NCSP og NCMP, samt variabler som kjønn, alder og tidspunkt for behandling.
NPRs dekningsgrad beregnes ved å finne andelen observasjoner NPR i forhold til totalt antall observasjoner i NPR og kvalitetsregistret. Dekningsgraden varierer mellom 0 og 100 %.

KvalitetsregisterKategori​SektorÅrganger​

Dek-nings-grad %​

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer​RevmatologiSomatikk2016​​98,9
​Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer​Autoimmune sykdommerSomatikk​2008-201495,2​
Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom​LuftveierSomatikk​2015​99,8
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi​AndreSomatikk​2016​93,5
​Norsk MS-register og -biobank​NervesystemetSomatikk​2008-2016​97,2
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (rygg)​Muskel og skjelettSomatikk​2015-2016​86,6
Nasjonalt barnehofteregister​Muskel og skjelettSomatikk​2010-2015​94,1
Norsk gynekologisk endoskopiregister​GynekologiSomatikk​2016​98,9
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes​DiabetesSomatikk2015​99,5
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve-ganespalte​AnnetSomatikk​​2011-2014​​​96,0
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (rygg)​​Muskel og skjelettSomatikk​​2010-2015​91,7​
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (degenerativ nakke)​Muskel og skjelettSomatikk​​2012-2015​86,2
​Cerebralpareseregisteret i Norge​NervesystemetSomatikk​​Fødselsår 2007-2010​96,5
Norsk gynekologisk endoskopiregister​GynekologiSomatikk​2015​99,3
Nasjonalt hoftebruddregister​Muskel og skjelettSomatikk2013-2014​​96,7
​Nasjonalt korsbåndregister​Muskel og skjelettSomatikk​2013-201486,1​
Nasjonalt register for leddproteser​Muskel og skjelettSomatikk​2008-201497,9
Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer​​NervesystemetSomatikk2009-2014​97,7​
​Nasjonalt barnehofteregister​Muskel og skjelettSomatikk​​2010-201385,5​
Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft​KreftSomatikk​2008-2013​​92,6
​Norsk gynekologisk endoskopiregister​GynekologiSomatikk​2014​99,3
Nasjonalt korsbåndregisterMuskel og skjelett​Somatikk​2008-2012​83,5​
Nasjonalt hoftebruddregister​Muskel og skjelett​Somatikk​2008-2012​​88,4
Cerebral pareseregisteret i Norge​NervesystemetSomatikk​​Fødselsår 1996-2007​97,7

Klinisk relevant tilbakemelding

Tertialvis statistikk for klinikksjefer, overleger, klinikere og analytikere i spesialisthelsetjenesten. Formålet med løsningen er forbedring av datakvalitet og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Statistikken viser innsendte «rådata» og ikke nasjonale tall. Se brukerveiledning for detaljer og les mer om prosjektet på ehelse.no.

 Klinisk relevant tilbakemelding

Sist faglig oppdatert: 2. juli 2018