Hvor er Nødnett tatt i bruk

Nødnett brukes av kommune og spesialisthelsetjenesten i 15 av landets 16 AMK-områder. Det tilsvarer 18 av landets 19 fylker: Oslo, Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Rogaland, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Helgeland, Nordland og Troms.

I Finnmark, hvor AMK-sentralen ikke har tatt i bruk nytt kontrollromsutstyr på grunn av bygging av nytt sykehus, har spesialisthelsetjenesten nødnettradioer for kommunikasjon med øvrige nød- og beredskapsetater.  

Når innføringen i helse er ferdig i løpet av høsten 2017 vil til sammen 16 AMK-sentraler, 56 akuttmottak og 101 legevaktsentraler ha fått installert nytt kontrollromsutstyr og ca. 9000 håndholdte terminaler være i bruk.

Avvikling av Helseradionettet( HE-nettet) og luftambulansetjenestens medisinske radionett (LA-nettet)

Inntil Nødnett er installert i alle Sea King redningshelikoptre beholdes LA-nettet som i dag og HE-nettet reduseres til det antall basestasjoner som gir forsvarlig dekning for Sea King redningshelikopter under luftambulanseoppdrag.

Én viktig samarbeidende ressurs tar ikke i bruk Nødnett samtidig med øvrig personell i akuttmedisinske beredskap. Det er 330-skvadronen med Sea King redningshelikoptre, som inngår som en del av den regulære nasjonale luftambulansetjenesten.

Helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene sett på operative og økonomiske konsekvenser av avvikling på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementets styringsgruppe for nødnett (HSN). Styringsgruppa har behandlet saken og konkludert med at helsetjenesten skal gå videre med det foreslåtte alternativet:

  • LA-nettet beholdes som i dag.

  • HE- nettet reduseres til den dekningsgraden som 330-skvadronen har meldt inn som minimum for å ha forsvarlig radiodekning under gjennomføring av luftambulanseoppdrag.

Nedskaleringen av HE-nettet gjøres ved å redusere antall radiobaser. I samarbeid med 330-skvadronen er det er utarbeidet en oversikt over hvilke radiobaser/kanaler i HE-nettet med tilknyttede RBOer (Radiobetjeningsoverdrag), utstyr og avtaler som kan avvikles. Oversikten er sendt regionale helseforetak, helseforetak, AMK-sentraler og landets kommuner. Det anbefales at endringer og demontering av utstyr utføres i samråd med akutelle leverandører. Ved behov for eventuelle endringer i radiobase-oversikten gis helseforetakene ansvar for nødvendig dialog med 330-skvadronen om dette.

Ved spørsmål, kontakt Willy Skogstad, seniorrådgiver:  willy.skogstad@helsedir.no

Hvorfor nytt nødnett

Ambulansetjenesten, AMK og leger i kommunal legevaktordning har siden slutten av 1970-tallet brukt det det analoge Helseradionettet som sambandsløsning. Idag er Helseradionettet både utdatert og utslitt og har den ikke den funksjonaliteten som dagens prehospitale tjeneste trenger for å løse sine oppgaver på en trygg og effektiv måte. 

Et felles nett gir både bedre mulighet til å knytte nødetatene sammen når det er behov for det og er mer effektiv ressursutnyttelse.

Det overordnede målet med nødnett er at det skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetatene.

Ansvar og roller i utbyggingen av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), nå en del av DSB, har hatt ansvaret for å styre utbyggingen av nødnettet i Norge, og har ansvar for drift og videreutvikling av ferdig utbygd nett. Utbyggingen av et landsdekkende nødnett ble gjennomført som et samarbeid mellom flere offentlige myndigheter og Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etablerte egne prosjekter for å ivareta innføringen i helsetjenesten, politi og brann. 

Helsedirektoratet har ansvaret for å koordinere og sikre at nødvendige forberedelser gjøres i både helseforetakene og i kommunene. Dette utføres i tett samarbeid med de regionale helseforetak og kommunene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) drifter og vedlikeholder brukerutstyr og avtaler knyttet til Nødnett for kommune og spesialisthelsetjenesten.

Hva er nytt med Nødnett?

  • ​Det nye nødnettet kobler sammen AMK, ambulansepersonell, vaktleger, akuttmottak og legevaktsentraler på en bedre måte. Det gjelder også kommunikasjon med de øvrige nødetatene.

  • Nye prosedyrer definerer definere hvordan alle skal utveksle informasjon og spille på hverandre. Nødnettet vil dermed gi raskere tilgang til det personellet det er behov for, og det vil gå raskere å avklare viktige forhold på vei til pasienten eller ute på et hendelsessted.

  • God og obligatorisk opplæring skal sørge for at helsesektoren kan ta ut gevinstene i nødnettet. Gjeldende prosedyrer, protokoller og samhandlingsmønstre har blitt gjennomgått og revidert.

Sist faglig oppdatert: 3. april 2017