​Spørsmål og svar

Kan alle kommuner opprette sprøyteromsordning?

Alle kommuner som ønsker det, kan opprette en slik ordning etter godkjenning fra departementet.

Hvor i kommunens lovverk er denne ordningen lovhjemlet?

Sprøyteromsordningen er å anse som en kommunal helse- og omsorgstjeneste, jf. helse- og omsorgstjenestelov § 5-6.

Hvilke krav stilles til lokaler for en slik ordning?

En sprøyteromsordning skal inneholde et injiseringsrom, fremmøterom, samtalerom og et behandlingsrom.

Hva sprøyteromsloven regulerer

  • Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning
  • Bruk av sprøyteromsordningen
  • Behandling av helseopplysninger
  • Avgjørelse om adgang til sprøyterommet
  • Forholdet til helsepersonelloven
  • Sprøyteromsforskriften

Sprøyteromslovens formål

Midlertidig lov og forskrift om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) ble vedtatt av Stortinget i desember 2004. Loven ble gjort permanent i 2009. Lovens formål er å legge til rette for etablering av ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).

Sprøyteromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering. Videre skal sprøyteromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, herunder forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2017