​Rundskriv og veiledere

Brev og uttalelser

 Spørsmål og svar

Hvem har ansvar for kostnader til kommunalt ansatte i forbindelse med sykehusopphold?

Kostnadsfordelingen på dette området er et uregulert område. Med utgangspunkt i ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven så er hovedregelen at sykehuset har ansvar for å dekke alle pasientens behov ved innleggelse i sykehus.

Kommunale tjenester som pasienten har behov for og som ikke overtas av sykehuset, vil være kommunens ansvar også under sykehusoppholdet. Det er sykehuset som må vurdere hvilken bistand det er behov for fra kommunen for at sykehuset skal kunne yte forsvarlig helsehjelp til pasienten.

Etter Helsedirektoratets vurdering bør behovet avklares i nært samarbeid med pasienten selv, pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, da disse som oftest vil være de som kjenner pasientens behov best.

Om spesialishelsetjenesteloven

Loven gjelder både private og offentlige tjenesteutøvere og kommer således til anvendelse også for private tjenesteutøvere som ikke har avtale med de regionale helseforetakene.

Avgjørende for om loven får anvendelse er om spesialisten eller virksomheten tilbyr og yter spesialisthelsetjenester. Lovens virkeområde er definert gjennom tjenester som ytes, og ikke etter hvordan tjenesten er organisert eller finansiert. Ved vurderingen av om noe er spesialisthelsetjeneste legges det vekt på om det er en helsetjeneste som krever tilgang til spesialisert kunnskap og ressurser.

Loven stiller krav om at alle som tilbyr og yter spesialisthelsetjeneste organiserer virksomheten på en forsvarlig måte.

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017