Rundskriv

Brosjyrer/informasjonsmateriell/maler

Maler for fylkesmannens klagebehandling

Fortolkninger og uttalelser

Individuell plan

Kapittel 2 Særlige samtykkebestemmelser

Kapittel 3 om etablering og opprettholdelse av tvungent vern med mer


Kapittel 4 Gjennomføringstiltak

Kapittel 5 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Kapittel 6 Kontrollkommisjonene

Økonomiske spørsmål

Tvang overfor barn og unge, diagnostisering, poliklinikk, innsatte, EMK, med mer

Spørsmål og svar

Hvor skal jeg sende søknad om å få dispensasjon fra kravene til å være «faglig ansvarlig»?

 I henhold til forskrift om den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet kan Helsedirektoratet dispensere fra forskriftens krav til faglig ansvarlig, når særlige hensyn taler for det. Direktoratet har delegert myndigheten til å dispensere fra forskriften til fylkesmennene. Søknad om dispensasjon skal derfor rettes til fylkesmannen. 

Hvor skal jeg sende søknad om godkjenning av institusjon for bruk av tvungent psykisk helsevern?

Tvungent psykisk helsevern kan bare skje under ansvar av en institusjon som har særlig godkjennelse for det. Godkjenningsmyndigheten er lagt til Helsedirektoratet, jf. psykisk helsevernforskriften § 2. Søknad sendes først Fylkesmannen, som gir sin innstilling til Helsedirektoratet, som deretter treffer vedtak i saken.
Hva som skal til for at godkjenning kan gis fremgår av forskriftens §§ 3, 4 og 5. Bakgrunnen for kravene som stilles er det generelle kravet om faglig forsvarlighet.

Om psykisk helsevernloven

Det psykiske helsevernet reguleres av psykisk helsevernloven og med forskrifter. I tillegg gjelder andre lover på helserettens område, for eksempel pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Regelverket ivaretar internasjonale menneskerettigheter.

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever.

Psykiske helsevernloven regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern. Loven ble sist endret i 2017.

Loven setter blant annet vilkår for etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. Videre regulerer den ulike tiltak som kan iverksettes under gjennomføring av psykisk helsevern.

Loven har et eget kapittel om kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Loven regulerer også gjennomføring av den strafferettslige særreaksjonen dom til tvungent psykisk helsevern.


Sist faglig oppdatert: 20. juni 2017