Rundskriv

Brosjyrer/informasjonsmateriell/maler

Maler for fylkesmannens klagebehandling

Fortolkninger og uttalelser

Individuell plan

Kapittel 2 Særlige samtykkebestemmelser

Kapittel 3 om etablering og opprettholdelse av tvungent vern med mer


Kapittel 4 Gjennomføringstiltak

Kapittel 5 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Kapittel 6 Kontrollkommisjonene

Økonomiske spørsmål

Tvang overfor barn og unge, diagnostisering, poliklinikk, innsatte, EMK, med mer

Spørsmål og svar

Hvor skal jeg sende søknad om å få dispensasjon fra kravene til å være «faglig ansvarlig»?

 I henhold til forskrift om den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet kan Helsedirektoratet dispensere fra forskriftens krav til faglig ansvarlig, når særlige hensyn taler for det. Direktoratet har delegert myndigheten til å dispensere fra forskriften til fylkesmennene. Søknad om dispensasjon skal derfor rettes til fylkesmannen. 

Hvor skal jeg sende søknad om godkjenning av institusjon for bruk av tvungent psykisk helsevern?

Tvungent psykisk helsevern kan bare skje under ansvar av en institusjon som har særlig godkjennelse for det. Godkjenningsmyndigheten er lagt til Helsedirektoratet, jf. psykisk helsevernforskriften § 2. Søknad sendes først Fylkesmannen, som gir sin innstilling til Helsedirektoratet, som deretter treffer vedtak i saken.
Hva som skal til for at godkjenning kan gis fremgår av forskriftens §§ 3, 4 og 5. Bakgrunnen for kravene som stilles er det generelle kravet om faglig forsvarlighet.

Om psykisk helsevernloven

Det psykiske helsevernet i Norge reguleres av psykisk helsevernloven og lovens forskrifter. I tillegg reguleres psykisk helsevern av andre lover på helserettens område, for eksempel pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Regelverket er utformet slik at det ivaretar internasjonale menneskerettigheter.

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever.

Psykiske helsevernloven regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern. Loven gjennomgikk en revisjon i 2006. Den ble sist endret ved lov i juni 2013 og endringene trådte i kraft 1.januar 2014.

I psykisk helsevernloven beskrives blant annet de vilkårene som må være oppfylt for at det skal kunne etableres tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Videre beskrives ulike tiltak som kan iverksettes under gjennomføringen av psykisk helsevern.

Loven har et eget kapittel om kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Det er også et eget kapittel knyttet til gjennomføringen av den strafferettslige særreaksjonen dom til tvungent psykisk helsevern.

Sist faglig oppdatert: 20. juni 2017