​Rundskriv og informasjonsmateriell

Brev og uttalelser

Vedtakskompetanse

Lovens virkeområde

Diverse

Vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Mal til vedtaksskjema (ODT)

Mal til vedtaksskjema (DOC)

Når det besluttes bruk av tvungen helsehjelp etter kapittel 4A skal det treffes et særskilt vedtak om dette. Helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen treffer vedtaket.

Dersom vedtaket gjelder alvorlige inngrep, for eksempel tilbakeholdelse eller innleggelse i helseinstitusjon, skal det søkes råd hos annet kvalifisert helsepersonell før vedtaket treffes. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet.

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A inneholder særskilte saksbehandlings- og overprøvingsregler, i tillegg gjelder saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven så langt de passer.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen mal for vedtak. Malen oppfyller lovens minimumskrav til hva vedtaket skal inneholde. Pasient og nærmeste pårørende skal underrettes om vedtaket så snart som mulig.

Klagerett

Både pasient og nærmeste pårørende har rett til å klage over vedtaket. Klagen rettes til Fylkesmannen, men sendes til den virksomheten som har fattet vedtaket.

Etterkontroll og overprøving

Fylkesmannen kan etter eget initiativ overprøve et vedtak etter kapittel 4A. Fylkesmannen har en plikt til å overprøve vedtak som varer mer enn 3 måneder.
Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (Helsetilsynet retningslinje)

Om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Formålet med reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er todelt:

  • Sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.
  • Forebygge og redusere bruken av tvang. Dette hensynet kommer til uttrykk ved at det i loven oppstilles strenge vilkår for å yte helsehjelp ved bruk av tvang. Det er i tillegg lovfestet særskilte saksbehandlingsregler for vedtak etter kapittel 4A og regler om overprøving og etterfølgende kontroll.

Kapittel 4A gjelder kun for pasienter som mottar helsehjelp. Kapitlet gjelder for myndige og ungdom over 16 år, dvs. personer over den helserettslige myndighetsalder, samt personer fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22 tredje ledd.

Om pasienten har samtykkekompetanse eller ikke må vurderes etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.

Kapittel 4A gjelder i de tilfeller der pasienten motsetter seg tilbud om somatisk helsehjelp. Dersom pasient uten samtykkekompetanse ikke motsetter seg helsehjelpen, gjelder reglene i § 4-6 og eventuelt § 4-6a.

Pasient- og brukerrettighetslovens øvrige regler gjelder som hovedregel også for tvungen helsehjelp.

Kapittel 4A gjelder ikke for undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke. Slik helsehjelp er regulert i psykisk helsevernloven. Pasienter med psykiske lidelser kan imidlertid motta somatisk helsehjelp etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017