Rundskriv, veileder og brosjyre

Brev og uttalelser

Uttalelser fra Helse- og omsorgsdepartementet

Definisjoner § 1-3

Rett til tjenester i hjemmet, forholdet til vilkårslæren mm. – pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten – pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b

Fritt behandlingsvalg – pasient - og brukerrettighetsloven § 2-4

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 b, 2-2 og 2-4 ble endret 01.11.2015. Disse brevene viser til gamle lovbestemmelser, men vurderingene er relevante også etter lovendringene.

Rett til medvirkning – pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

Rett til informasjon når pasienten er mindreårig – pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4

Samtykke på vegne av barn § 4-4

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi - pasient og brukerrettighetsloven § 4-6a

Rett til innsyn i journal – pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1

Barns rett til helsekontroll – pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1

Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon – pasient- og brukerrettighetsloven § 6-2

Spørsmål og svar

Har alle som oppholder seg i Norge rett til helsetjenester?

Regler om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i Norge er nå samlet i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Forskriften fastsetter blant annet at alle personer som oppholder seg i riket, har rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten (§ 1). Videre regulerer forskriften hvem som har fulle rettigheter til helsehjelp (§ 2).

Forskriften fastsetter også at alle personer som oppholder seg i riket har rett til øyeblikkelig hjelp (§ 3) og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente (§ 5). Se også regler om barns rett til helse- og omsorgstjenester (§4) og om personers rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester (§6).

Innvandrerhelse

Kan helsepersonell gi helsehjelp uten at pasienten samtykker?

Utgangspunktet og hovedregelen er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, se pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.

Det åpnes imidlertid for unntak fra dette i øyeblikkelig hjelp-situasjoner eller i situasjoner der lovverket åpner for tvang.

Regler om tvungen helsehjelp til pasienter som ikke kan samtykke til helsehjelpen og som motsetter seg slik helsehjelp er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A og kommentert i rundskrivet Lov om pasientrettigheter kapittel 4A.

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Regler om bruk av tvang i psykiatrien er regulert i lov om psykisk helsevern. Se også egen side om psykisk helsevern

E-æringskurs om samtykke til helsehjelp og samtykkekompetanse

Hvem samtykker til helsehjelp på vegne av barn?

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 er det foreldrene eller andre med foreldreansvaret som har rett til å samtykke på vegne av pasienter under 16 år.

Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret eller barnevernet, høre hva barnet har å si før samtykke gis. Fra de er 12 år skal barna få si sin mening i spørsmål som angår egen helse, yngre barn skal også høres. Det er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker til helsehjelp som regnes som en del av daglig og ordinær omsorg for barnet. Det samme gjelder hvis kvalifisert helsepersonell mener helsehjelpen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade.

For vaksinasjon av barn se under brev og uttalelser, "Samtykke på vegne av barn § 4-4"

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang til tjenester av god kvalitet, både ved å gi pasienter/brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten og ved at disse sikres prosessuelt.

Loven skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient/bruker og helse- og omsorgstjenesten samt ivareta respekten for den enkelte pasient/brukers liv, integritet og menneskeverd.

Rettighetene som følger av pasient- og brukerrettighetsloven må ses i sammenheng med motsvarende plikter for helsepersonellet i helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hva pasient- og brukerrettighetsloven lovfester

  • rett til øyeblikkelig hjelp
  • rett til nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
  • rett til fastlege
  • rett til fritt sykehusvalg
  • rett til syketransport
  • rett til medvirkning, informasjon og konfidensialitet
  • krav om samtykke til helsehjelp
  • vilkår for å kunne yte helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Pasienter eller brukere som mener at bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven er brutt har rett til å klage til Fylkesmannen. Klage skal først sendes helsetjenesten som har truffet avgjørelsen.

Pasient- og brukerombudet bistår pasienter og brukere med informasjon, råd og veiledning. Ombudene kan veilede pasienter og brukere ved klager på helse- og omsorgstjenester.

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017