​Om genteknologiloven

Genteknologiloven stiller en rekke krav om godkjenning og melding før aktivitet kan igangsettes. Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer avgjøres av Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet, se regelverk om GMO.

All bruk og fremstilling av genmodifiserte organismer som ikke er godkjent for utsetting skal foregå som innesluttet bruk. Laboratorier og anlegg for innesluttet bruk skal være godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet, og all aktivitet skal meldes til, eller søkes godkjent samme sted.

Finn skjema for melding eller søknad

Loven med forskrifter beskriver nødvendige inneslutningstiltak for de forskjellige typer aktivitet. Loven har et generelt forbud mot kloning av virveldyr og krepsdyr. Helsedirektoratet kan under visse forutsetninger gi dispensasjon for kloning i biologisk og medisinsk grunnforskning eller medisinsk virksomhet. Dispensasjonsadgangen omfatter ikke kloning av primater.

For å vite om genteknologiloven omfatter dine aktiviteter og om du har forpliktelser i henhold til regelverket, må du være klar over følgende: GMO er mikroorganismer, planter eller dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.

Dette omfatter:

  • plasmid-transformerte bakterier for opparbeiding av DNA
  • DNA-overføring fra bakterier til f. eks. planteceller
  • overføring av genetisk materiale til dyr ved DNA-vaksinering eller genterapi – dyrene anses som GMO
  • RNA-transfeksjon av cellekulturer selv om dette er transient
  • Mennesker er ikke omfattet av genteknologiregelverket og kan juridisk sett ikke genmodifiseres
  • MEN: Humane celler i kultur anses som mikroorganismer og er omfattet av regelverket ved tilføring av DNA eller RNA
  • Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal føre internkontroll i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

For mer informasjon om bio- og genteknologi, se Bioteknologirådets nettsider.

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2017