Retningslinjer og rundskriv

Brev og uttalelser

Assistert befruktning 

PGD

Genetiske undersøkelser

Lovens virkeområde

Straffeansvar for helsepersonell

Spørsmål og svar

Hvilke godkjenninger gir Helsedirektoratet etter bioteknologiloven

Helsedirektoratet er tildelt myndighet til å gi virksomhetsgodkjenning etter bioteknologiloven § 7-1. Videre er direktoratet tillagt godkjenningsmyndighet for behandlingsformer og metoder for assistert befruktning, jf § 2-19, forskning på befruktede egg jf § 3-3 annet ledd, fosterdiagnostikk jf § 4-2 og genetiske undersøkelser jf § 5-3.

Hvor lenge er det lov å lagre befruktede egg?

Dette er regulert i bioteknologiloven § 2-16 som sier at det er lov å lagre befruktede egg i 5 år. Etter dette må de destrueres eller avgis til opplæring, kvalitetssikring eller forskning.

Om Bioteknologiloven

Bioteknologiloven trådte i sin helhet i kraft 1. januar 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt forvaltningsansvaret for denne loven til Helsedirektoratet.

Formålet med loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet, uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg.

Loven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg (preimplantasjonsdiagnostikk – PGD), forskning på overtallige befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m.

Behandlingsformer og metoder som faller inn under bioteknologiloven må være godkjent før de tas i bruk, og virksomheten som skal bestille eller anvende undersøkelsen eller metoden (rekvirenten) må være godkjent for formålet. Godkjenningsmyndighet er delegert Helsedirektoratet (kapittel 7). Godkjente virksomheter skal rapportere årlig til Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2017