​​

 

 

Abortlovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/abortlovenAbortlovenAbortloven omhandler kvinners rett til svangerskapsavbrudd, samt pliktene helsepersonell og sykehus har i forbindelse med veiledning av kvinnen, selve abortinngrepet og oppfølging i etterkant.16Artikkel
Alkohollovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/alkohollovenAlkohollovenAlkoholloven regulerer import, eksport og omsetning av alkoholholdig drikk. Den inneholder også bestemmelser om bruk av alkohol i visse sammenhenger, samt påbud og forbud knyttet til alkohol.32Artikkel
Alternativ behandlingslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/alternativ-behandlingslovenAlternativ behandlingslovenLoven om alternativ behandling regulerer helserelatert behandling som utøves utenfor den offentlige eller private helse- og omsorgstjenesten av behandlere som ikke er autorisert helsepersonell.33Artikkel
Behandlingsbiobanklovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/behandlingsbiobanklovenBehandlingsbiobanklovenLoven gjelder innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av humant biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med diagnostikk og behandling. 60Artikkel
Bioteknologilovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/bioteknologilovenBioteknologilovenBioteknologiloven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.67Artikkel
Folkehelselovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/folkehelselovenFolkehelselovenFolkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. 143Artikkel
Folketrygdloven kapittel 5https://helsedirektoratet.no/lover/folketrygdloven-kapittel-5Folketrygdloven kapittel 5Det rettslige utgangspunktet i folketrygdloven kapittel 5 er at medlemmer i folketrygden har rett til stønad til ulike helsetjenester som legehjelp, fysioterapi og psykologhjelp, se lovens § 5-1 for en fullstendig liste. 146Artikkel
Genteknologilovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/genteknologilovenGenteknologilovenLoven regulerer fremstilling og all bruk av genmodifiserte organismer og kloning av dyr.1394Artikkel
Helse- og omsorgstjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenestelovenHelse- og omsorgstjenestelovenHelse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. 210Artikkel
Helseberedskapslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/helseberedskapslovenHelseberedskapslovenHelseberedskapsloven har til formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.213Artikkel
Helseforskningslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/helseforskningslovenHelseforskningslovenHelseforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. 219Artikkel
Helsepersonellovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/helsepersonellovenHelsepersonellovenHelsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell, herunder helsepersonells plikter og ansvar.225Artikkel
Helseregisterlovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/helseregisterlovenHelseregisterlovenLov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) omhandler innsamling, lagring og bruk av helseopplysninger i helseregistre som ikke er behandlingsrettende.229Artikkel
Pasient- og brukerrettighetslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetslovenPasient- og brukerrettighetslovenPasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten og skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.505Artikkel
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4Ahttps://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven-kapittel-4aPasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4AReglene i kapittelet skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. 506Artikkel
Pasientjournallovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/pasientjournallovenPasientjournallovenPasientjournalloven trådte i kraft fra 1.1.2015. Innholdet på siden er under utarbeidelse.1663Artikkel
Psykisk helsevernlovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/psykisk-helsevernlovenPsykisk helsevernlovenDet psykiske helsevernet i Norge reguleres av psykisk helsevernloven og lovens forskrifter. 564Artikkel
Smittevernlovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/smittevernlovenSmittevernlovenSmittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.646Artikkel
Spesialisthelsetjenesteloven https://helsedirektoratet.no/lover/spesialisthelsetjenesteloven-Spesialisthelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering for virksomhet og spesialister som yter spesialisthelsetjeneste, det vil si bestemmelser på systemnivå. 661Artikkel
Sprøyteromslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/sproyteromslovenSprøyteromslovenSprøyteromslovens formål er å legge til rette for etablering av ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).664Artikkel
Steriliseringslovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/steriliseringslovenSteriliseringslovenSteriliseringsloven regulerer alle begjæringer eller søknader om operasjon eller annet inngrep som tar sikte på å oppheve en persons forplantningsevne (sterilisering) eller kjønnsdrift (kastrering). 676Artikkel
Straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelsehttps://helsedirektoratet.no/lover/straffelovens-284-og-285-om-forbud-mot-kjonnslemlestelseStraffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelseStraffeloven har fra 1. oktober 2015 nye bestemmelser om forbud mot kjønnslemlestelse. Lov om kjønnslemlestelse ble opphevet fra samme dato. 321Artikkel
Tannhelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/tannhelsetjenestelovenTannhelsetjenestelovenTannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg.699Artikkel
Tobakksskadelovenhttps://helsedirektoratet.no/lover/tobakksskadelovenTobakksskadelovenTobakksskadelovens formål er å begrense helseskader gjennom å redusere tobakksforbruket, forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk, beskytte befolkningen mot passiv røyking og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. 751Artikkel

Sist faglig oppdatert: 12. januar 2018