NB! Denne siden er kun relevant for de som jobber i læringsplattformen Dossier

Her finner du bare de utdypende beskrivelsene av læringsmålene i ny spesialistutdanning for leger. Læringsmålene finner du på Lovdata.no


Kliniske læringsmål del 1 – spesialisthelsetjenesten

Generelle læringsmål

Læringsmål 1: Inkluderer også å kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen på eldre pasienter med vage og atypiske symptomer ved akutt sykdom. Inkluderer også å kunne ta stilling til pasientenes ernæringsmessige status og risiko for feilernæring. Læringsmålet vurderes endelig godkjent etter endt praksisperiode både i medisinsk og kirurgisk avdeling.

Læringsmål 2: Kunne følge hele pasientforløp ved utredning og behandling av pasienter med akutt abdomen, f.eks. steinsykdom, lokal og generell peritonitt, tarmobstruksjon, og kunne demonstrere kunnskap og forståelse omkring håndtering av pasienter med akutte buksmerter.

Under supervisjon kunne delta i alle ledd av behandlingen hos pasienter med over- og underekstremitetsskader, fra initial behandling til kontrollundersøkelse av pasienter med ekstremitetsskader. Ha kunnskap om forventede funn ved normale forløp og kunne gjenkjenne komplikasjoner.

Blødningstilstander

Læringsmål 3: LIS skal kunne undersøke og vurdere pasient med henblikk på blodtap, måle blodtrykk og vurdere grad av sjokk og inntørring samt behov for intravenøs væske. LIS skal kjenne til de viktigste blødningstilstander ved sjokk/blødningsanemi.

Brannskader

Cerebrale tilstander

Læringsmål 5: Omfatter akutte hodeskader som commotio, basisfractur, subduralt hematom, epiduralt hematom. Omfatter også andre cerebrale tilstander som hjerneslag og epileptiske anfall, herunder status epilepticus. LIS 1 skal selvstendig kunne bedømme bevissthetsnivå og gjøre innledende diagnostikk hos pasienter med akutt svekket bevissthet eller motorikk.

Endokrionologi

Læringsmål 6: Omfatter kunnskap om og håndtering av pasienter med alvorlig hypo- og hyperglycemi, herunder kunne gi korrekt behandling ved hypoglycemi og insulinsjokk. I tillegg, ha kunnskap og ferdighet i å behandle pasienter med hypo/- hyperthyreose

Hjerte/lunge

Læringsmål 7: LIS skal selvstendig kunne vurdere indikasjonen for og starte livreddende behandling ved hjerte- og respirasjonssvikt. LIS skal kunne registrere hjerteaktivitet og respirasjon, kunne demonstrere riktig utført hjertemassasje, assistert ventilering munn til munn og med bag (maske/ intubering) og defibrillering. LIS skal kunne gi livreddende primær medikamentell behandling ved hjerte- og respirasjonssvikt, sirkulatorisk kollaps og anafylaksi. Inkluderer innleggelse av i.v.-kanyle og oppstart av i.v. væskebehandling, bruk av hjertestarter samt oksygentilførsel samt selvstendig å kunne gjenkjenne tegn til hjerteinfarkt på EKG.

Infeksjonssykdommer

Læringsmål 10: LIS skal kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen på blant annet luftveisinfeksjoner, herunder pneumoni, hudinfeksjoner, øvre og nedre urinveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner, herunder kunne utrede akutte magesmerter med henblikk på tarminfeksjon eller gynekologiske infeksjoner.

Karsykdommer

Læringsmål 12: LIS skal kunne gjøre en selvstendig klinisk vurdering av pasienter med perifer karsykdom, herunder kunne utføre Dopplerundersøkelse og måle ankel-arm-indeks.

Mage/tarm

Læringsmål 13: Omfatter kunnskap og ferdigheter ved mistanke om eksempelvis appendicitt, ileus, salpingitt, ekstrauterint svangerskap og peritonitt.

Ortopedi

Læringsmål 14: Omfatter kunnskap og ferdigheter ift pasienter med ekstremitetsskader (enkel bruddbehandling, sene-/muskelruptur, luksasjoner og forstuvninger).

LIS skal kunne:

  • Vurdere skaden og iverksette nødvendig førstehjelp
  • Vurdere behov for videre utredning og billeddiagnostikk og kunne rekvirere korrekt undersøkelse, ev. i samråd med erfaren lege
  • Kunne diagnostisere vanlige skader ved hjelp av røntgenbilder, og tilkalle nødvendig hjelp for vurdering ved kompliserte skader eller usikre funn.
  • Delta i endelig behandling og kunne prinsipper for behandling med gipslaske og sirkulær gips ved ukompliserte skader
  • Delta ved kontrollundersøkelse av pasienter med ekstremitetsskader og ha kunnskap om forventede funn ved normale forløp, kunne gjenkjenne komplikasjoner og tilkalle nødvendig hjelp for håndtering av dette

Læringsmål 17: LIS skal kunne ta hånd om og kunne gi akuttbehandling ved nakke-ryggskade med mulig affeksjon av ryggmarg. Praktiske ferdigheter inkluderer riktig forflytting av pasient og bruk av støtteanordninger.

Psykisk helse

Smertetilstander

Traumer

Læringsmål 21: LIS skal kunne ABCDE prinsippene og kjenne til deres anvendelse under et traumemottak. Selvstendig kunne gjengi observasjoner og funn av betydning og kunne journalføre dette etter prinsippene for traumemottak. LIS skal ha kjennskap til vurderingen av skadeomfang, behov for operativ behandling og overflytting til traumesenter.

Generelle prosedyrer – spesialisthelsetjenesten

Læringsmål 22:

LIS skal:

 • Selvstendig kunne skrive og sende inn dødsmelding
 • Selvstendig kunne melde til relevante registre og/eller kliniske databaser og innhente samtykke til dette, der det er påkrevet
 • Selvstendig kunne skrive sykmeldinger
 • Under supervisjon kunne skrive relevante rekvisisjoner, erklæringer og offentlige søknader/attester
 • Under supervisjon kunne etterleve og følge opp tiltak etter smittevernlovgivningen
 • Kunne vurdere om pasienten oppfyller kjørekortforskriftens helsekrav og kjenne til hvordan manglende oppfyllelse av helsekravene håndteres

Læringsmål 23: Anbefalt læringsaktivitet: Være til stede på operasjonsstuen under kirurgiske prosedyrer og oppfordres til aktiv assistanse. Det anbefales også tilstedeværelse under forberedelse, innledning av anestesi og avslutning i forbindelse med operasjon.

Læringsmål 29: LIS skal selvstendig kunne vurdere indikasjonen for og starte livreddende behandling ved hjertestans. Kunne registrere hjerteaktivitet og respirasjon, kunne demonstrere riktig utført hjertemassasje, assistert ventilering munn til munn og med bag (maske/ intubering) og defibrillering. LIS skal kunne gi livreddende primær medikamentell behandling ved hjertestans. Inkluderer innleggelse av i.v.-kanyle og oppstart av i.v. væskebehandling, bruk av hjertestarter samt oksygentilførsel samt selvstendig å kunne gjenkjenne tegn til hjerteinfarkt på EKG.

Kliniske læringsmål del 1 – psykiatri

 

Læringsmålene i psykiatri kun er obligatoriske for de LIS 1 som arbeider på psykiatrisk avdeling.

Generelle læringsmål

Læringsmål 39: Anbefalt læringsaktivitet: Teoretisk opplæring på arbeidsplassen for innføring i lokale rutiner.  Gjennomføre innkomst-/åpningssamtale og dokumentere dette i journal. Vurderingsform: Gjennomlesing av journaler av psykiater/erfaren LIS og evt. psykologspesialist ved avdelingen. Tilbakemelding gis løpende gjennom arbeidet, men også i veiledningstimer hvor en kan fordype seg i enkelte aspekter.  Bør først vurderes etter minst 10 journaler.

Læringsmål 40: Basert på psykiatrisk sykehistorie og undersøkelse gjennom innkomst-/åpningssamtale gjøres diagnostiske overveielser med tentativ(e) diagnose(r) og differensialdiagnostiske vurderinger, vurdering av selvmords- og voldsrisiko, samt vurdering av evt. akutte somatiske tilstander også inkludert rusrelaterte tilstander. Dette dokumenteres i journal. Gjennomgang av journaler av psykiater/erfaren LIS, evt psykologspesialist. Bør først vurderes etter minst 10 journaler.

Læringsmål 41: I samarbeid med pasienten, arbeidsplassens øvrige ansatte og helst pårørende, kunne utarbeide behandlingsplan som strekker seg over noe tid (fra en uke til et par uker), og faglig overordnet eller veileder gir tilbakemelding og innspill til planen. Behandlingsplanen drøftes i det løpende arbeidet med faglig overordnet, og veileder vurderer kvaliteten i samarbeid med faglig ansvarlig ved arbeidsplassen

Læringsmål 42: Anbefalt læringsaktivitet: Opplæring på arbeidsplassen etter lokale rutiner, enten individuell lesing, e-læringskurs eller kurs i gruppe/forelesning. Gjennom løpende arbeid, anvende diagnostiske kriterier i gjeldende versjon av diagnosekodeverket ICD, gradere symptomtrykk ved hjelp av verktøy som MADRS. Gjennom løpende arbeid, vinne kunnskap om at det finnes strukturerte diagnostiske verktøy.

Vurderingsmetode: Veileder vurderer gjennom daglig arbeid inkludert journalnotater og veiledningssamtaler. Utskrivningsdiagnoser drøftes med faglig overordnet.

Angst- og tvangslidelser

Læringsmål 44: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer, ha kjennskap til relevant samtalebehandling og eksponeringsbehandling, herunder psykoedukasjon, støttesamtaler, kognitiv, gruppebehandling, kurs i angstmestring. LIS skal ha kjennskap til relevant biologisk (medikamentell) behandling av angstlidelser herunder kjenne til indikasjon, effekt, bivirkninger og andre ulemper ved biologisk behandling.

Kognitiv svikt

Læringsmål 45:LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante retningslinjer for utredning og behandling av kognitivt svikt.

Kriser og traumer

Læringsmål 46: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til relevante intervensjoner ved kriser og psykiske traumer. LIS skal ha kjennskap til relevante retningslinjer for håndtering av kriser og psykiske traumer samt kjennskap til hvordan samtale med tolk foregår.

Medikamentell behandling

Læringsmål 47: LIS skal kjenne til hvilke undersøkelser som skal gjøres for å monitorere utvikling av metabolsk syndrom og hvilke  forebyggingstiltak som er aktuelle.

Personlighetsforstyrrelser

Læringsmål 48: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer og ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved personlighetsforstyrrelser.

Psykoser

Læringsmål 49: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av psykose og ha kjennskap til relevant medikamentell behandling ved psykose, herunder kjenne til indikasjon, effekt, bivirkninger og andre ulemper ved medikamentell behandling. LIS skal ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved psykose, herunder psykoedukasjon, støttesamtaler, kognitiv behandling og familiebehandling.

Rus- og avhengighetslidelser

Læringsmål 50: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.

Somatisk tilstander ved psykiske lidelser

Læringsmål 52: LIS skal ha kunnskap om metabolske bivirkninger av antipsykotisk medisin og viktigheten av å forebygge dette, og under veiledning kunne anvende denne kunnskapen på konkrete pasienter. LIS skal kjenne til hvilke undersøkelser som skal gjøres for å monitorere utvikling av metabolsk syndrom og aktuelle forebyggingstiltak. Bør anvende i praksis i forhold til minst 2 pasienter.

Stemningslidelser

Læringsmål 54: LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika ved stemningslidelser. LIS skal ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD, herunder differensialdiagnostiske overveielser i forhold til bipolare og unipolare depresjoner. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer. LIS skal ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved stemningslidelser, herunder psykoedukasjon,   støttesamtaler, kognitiv terapi og kurs i depresjonsmestring. LIS skal ha kjennskap til relevant biologisk behandling, herunder medikamentell behandling og ECT samt kjenne til indikasjon, effekt, bivirkninger og andre ulemper ved biologisk behandling.

Kliniske læringsmål del 1 – allmennmedisin

Akuttmedisin

Barn

Læringsmål 60: LIS skal kunne diagnostisere de vanlige barnesykdommene, luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og ørebetennelse, og vise tilbakeholdenhet med bruk av antibiotika når virusinfeksjon er sannsynlig sykdomsårsak.

Cerebrale tilstander

Endokrinologi

Læringsmål 63: LIS skal under supervisjon kunne diagnostisere diabetes med blodprøver og glukosebelastning. LIS skal kunne gi kostholdsråd og starte opp medisinsk behandling av diabetes type 2, kunne følge opp og kontrollere alle former for diabetes samt kunne se etter og bidra til å forebygge komplikasjoner. LIS skal kjenne til symptomer og tegn på hypo- og hypertyreose, kunne diagnostisere og starte opp behandling og henvise spesialist ved behov.

Geriatri

Gynekologi

Hjerte/kar

Læringsmål 70: LIS skal under supervisjon kunne diagnostisere høyt blodtrykk og atrieflimmer og kunne utrede med henblikk på koronar hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdom og hyperlipidemi. LIS skal under supervisjon kunne starte behandling og følge opp pasienter med hjerte-karsykdom, kunne utrede med henblikk på etiologi og alvorlighetsgrad med EKG, blodprøver (inkl lipider) og kunne diskutere livsstilsfaktorer av betydning med pasienten.

Hud

Infeksjonssykdommer

Læringsmål 72: Kunne diagnostisere og vurdere hvilke infeksjoner som bør/ikke bør behandles med antibiotika med spesiell vekt på nedenstående infeksjoner. Kunne bruke Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten:

 1. Luftveisinfeksjoner: LIS skal selvstendig og med rimelig sikkerhet kunne skille akutt bronkitt fra pneumoni og KOLS-forverring ved hjelp av kliniske funn og blodprøver. LIS skal kunne vurdere behov for sykehusinnleggelse ved KOLS-forverring og pneumoni samt kunne vurdere indikasjon for henvisning til røntgen/CT thorax. LIS skal selvstendig kunne ta stilling til behov for antibiotikabehandling ved sinusitt, tonsillitt og otitis media.
 2. Urinveisinfeksjoner: LIS skal kunne diagnostisere urinveisinfeksjoner, skille mellom øvre og nedre UVI og mellom ukomplisert og komplisert UVI.
 3. Abdominale og gynekologiske infeksjoner: Under supervisjon kunne utrede akutte magesmerter med henblikk på tarminfeksjon samt kunne diagnostisere gynekologiske infeksjoner og velge rett behandling.
 4. Hudinfeksjoner og kjønnssykdommer: LIS skal selvstendig kunne diagnostisere hudinfeksjoner og ta prøve til bakteriologisk undersøkelse. Selvstendig kunne behandle mild sykdom uten antibiotika. LIS skal kjenne til diagnostikk (prøvetaking) med henblikk på de vanlige seksuelt overførbare infeksjoner. LIS skal kjenne til retningslinjer/lovverk for antibiotikabehandling og smitteoppsporing ved kjønnssykdommer.

Kreftsykdom

Læringsmål 74: LIS skal kunne møte pasienter som mistenker fortsatt kreftsykdom med relevante undersøkelser. LIS skal kunne delta i oppfølging, kontroll og medikamentell behandling av kreftsykdom i samarbeid med sykehus.  LIS skal kjenne til og kunne følge opp palliativ behandling.

Lungesykdommer

Læringsmål 75: LIS skal under supervisjon kunne diagnostisere astma og KOLS ved hjelp av sykehistorie, klinisk lungeundersøkelse og spirometri, kunne bedømme alvorlighetsgrad og kunne initiere røykeslutt.  LIS skal under supervisjon kunne optmalisere medisinsk behandling, kunne instruere pasienter i inhalasjonsbehandling og egenbehandling samt kunne bedømme når det bør henvises til røntgen av thorax.

Mage-/tarmsykdommer

Læringsmål 76: Omfatter også akutte mage- tarmsykdommer og differensialdiagnostiske overveielser i forbindelse med akutt abdomen.

Muskel-/skjelettlidelser

Læringsmål 77: LIS skal under supervisjon kunne mistenke, utrede og behandle osteoporose. LIS skal kjenne risikofaktorer og forebyggende tiltak. LIS skal kunne diagnostisere artrose i hofter og knær, kjenne til nytten av trening og fysikalsk behandling og indikasjoner for operativ behandling.

Læringsmål 78: LIS skal under supervisjon kunne utføre ryggundersøkelse og nevrologisk status med henblikk på rotaffeksjon i lumbal- og halsryggrad og kunne vurdere behov for bildediagnostikk. LIS skal under supervisjon kunne undersøke og håndtere tendinitter og andre smertetilstander i nakke, skuldre, albuer, knær og ankler.  LIS skal kunne starte antiinflammatorisk behandling og ha kjennskap til injeksjonsbehandling ved vanlige tendinitter og bursitter. Kjenne til nytte og begrensninger ved fysikalsk behandling og kunne vurdere behov for sykmelding. LIS skal kunne håndtere langvarige myalgier, og kunne skille disse fra revmatiske tilstander.

Nakke og rygg

Nyre/urinveier

Psykisk helse

Læringsmål 82: LIS skal under supervisjon kunne diagnostisere angst og depresjon og kunne starte opp samtaleterapi i form av støttesamtaler. LIS skal kunne vurdere alvorlighetsgrad av depresjoner og selvmordsfare, også ved hjelp av relevante spørreskjema og kunne starte medisinsk behandling der det er indisert.

LIS skal selvstendig kunne vurdere søvnproblemer, herunder alvorlighetsgrad og komorbiditet med depresjon, kunne gi enkle råd og forsvarlig medisinsk behandling. LIS skal under supervisjon kunne vurdere pasienter med tanke på psykose, eventuelt kunne starte og følge opp medikamentell behandling. LIS skal kunne samarbeide med pasient for å fremme frivillighet i behandlingen.

Læringsmål 83: LIS skal kjenne til faren for avhengighet ved bruk av rusmidler, A- og B-preparater, og under supervisjon kunne skrive ut avhengighetsskapende medisiner med forsiktighet.

Læringsmål 87: LIS skal ha kjennskap til hvordan kommunens samfunnsmedisinske arbeid organiseres og utføres, herunder ha kjennskap til sammenhengen mellom levevilkår og helse samt hvordan kommunene arbeider forebyggende og helsefremmende på tvers av sektorene for å bedre befolkningens helse.

Svangerskap

Læringsmål 88: LIS skal under supervisjon kunne gjennomføre svangerskapskontroll og gi helseråd til gravide i henhold til nasjonale faglige retningslinjer, herunder kunne bestemme fosterets leie og hjerterytme, vekst av uterus, kontrollere med henblikk på preeklampsi, svangerskapsdiabetes og urinveisinfeksjon/asymptomatisk bakteriuri.

Sykehjemsmedisin

Læringsmål 90: LIS skal delta i tverrfaglig arbeid om behandlingsavklaring, tverrfaglig kartlegging og behandling av enkeltpasient med ADL-problemer og/eller sviktende kognitiv funksjon

Læringsmål 91: Lindrende behandling i livets siste fase med inkludering av pasient, pårørende og annet helsepersonell i beslutningsprosessen.

Utmattelsessymptomer

Læringsmål 92: LIS skal under supervisjon kunne igangsette og utrede på mistanke om kronisk utmattelsessyndrom i henhold til gjeldende retningslinjer. LIS skal kunne gjøre somatisk utredning og kartlegging av årsaker til utmattelsessymptomer, herunder kunne gjøre differensialdiagnostiske overveielser i forhold til somatiske og psykiatriske årsaker til utmattelse.

Øre-nese-hals

Læringsmål 93: LIS skal kunne diagnostisere akutt og kronisk mellomørebetennelse, herunder kunne vurdere om det foreligger nedsatt hørsel og skille mellom nevrogent og ledningsbasert hørselstap.

Øye

Læringsmål 95: LIS skal kunne vurdere og diagnostisere et akutt rødt øye, herunder bestemme synsstyrke, påvise fremmedlegeme og erosjoner. LIS skal kunne gi enkel behandling som fjerning av løstsittende fremmedlegeme og kunne behandle med relevante øyedråper.

Generelle læringsmål for legevakt

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2018