Følgende leger har rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler:

 1. Lege med spesialistgodkjenning, eller i spesialisering, innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri, nevrologi eller rus- og avhengighetsmedisin.

  For LIS-legers rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler er det en forutsetning at:
  – Virksomheten legger til rette for forsvarlig pasientbehandling.
  – Selvstendig utredning, diagnostikk og oppstart av legemiddelbehandling ikke utføres før LIS-legen har fått god erfaring og nødvendig veiledning.
 2. Andre leger som har pasient(er) som viderefører behandling med sentralstimulerende legemidler. Det er et vilkår at behandlingen er startet opp av lege i spesialisthelsetjenesten som nevnt under punkt 1.

Rekvirerende lege er ansvarlig for å forsikre seg om at nødvendige krav er oppfylt ved rekvirering.

Det er en forutsetning at legene har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.

Sentralstimulerende legemidler som omfattes av ordningen

 • metylfenidat
 • racemisk amfetamin
 • deksamfetamin
 • deksmetylfenidat
 • lisdeksamfetamin


Oppdatert: 1. februar 2019

Tillatelse til rekvirering av cannabisrelaterte legemidler og produkter

Medisinsk cannabis cannabisrelaterte produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Både cannabis og den primære psykoaktive komponent tetrahydrocannabinol (THC) er definert som forbudt narkotikum i henhold til forskrift om narkotika (2013-02-14 nr. 199) § 5 første ledd. Cannabidiol har imidlertid ikke psykoaktive egenskaper, og er heller ikke regnet som forbudt narkotikum etter forskriftens § 5.

I følge narkotikaforskriftens § 5 annet ledd, kan Helse- og omsorgsdepartementet kan gjøre unntak fra forbudet mot narkotika oppført på narkotikalisten. Denne myndigheten er delegert Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk gjennom vedtak 5. mars 2013.


Med hjemmel i forskrift om narkotika §5 første ledd gir Helsedirektoratet følgende tillatelse til rekvirering av cannabisrelaterte legemidler og produkter:

 1. Alle leger med rekvireringsrett for legemidler i reseptgruppe A kan rekvirere cannabisrelaterte legemidler og produkter som er godkjente eller har markedsføringstillatelse i Norge.
 2. Alle leger med rekvireringsrett for legemidler i reseptgruppe A kan rekvirere cannabisrelaterte legemidler og produkter med THC-innhold under 1 % som ikke er godkjent eller har markedsføringstillatelse i Norge.
 3. Spesialister ansatt i offentlig helsetjeneste og private sykehus og som har rekvireringsrett i reseptgruppe A kan rekvirere cannabisrelaterte legemidler og produkter med THC-innhold over 1 % som ikke er godkjente eller har markedsføringstillatelse i Norge

  Forutsetninger for tillatelsen er:

 1. at kriterier gitt i veiledning fra Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk følges og dokumenteres i journal
 2. at rekvirent søker om godkjenningsfritak hos Statens legemiddelverk i forkant av behandling.
 3. at pasienten følges nøye med hensyn til effekt og bivirkninger, og for å finne egnet dosering
 4. at mistanke om bivirkninger skal meldes til RELIS

  Faglig forsvarlighet

  Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon eller uten markedsføringstillatelse i Norge er ikke særskilt regulert, og det påhviler rekvirerende lege et særskilt ansvar ved slik bruk, særlig med hensyn til vurdering av individuell nytte og risiko, og fare for misbruk. Alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav om forsvarlighet jf. lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 4. Rekvirerende lege er med andre ord ansvarlig for å ivareta krav til faglig forsvarlighet, informasjon til pasienten, oppfølging og overvåkning av pasienten, og dokumentasjon av behandlingseffekt og -sikkerhet. Rutinemessig utprøvende behandling med legemidler bør fortrinnsvis gjøres i form av kliniske studier.

Sist faglig oppdatert: 4. februar 2019