Følgende leger har rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler:

 1. Lege med spesialistgodkjenning, eller i spesialisering, innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi.

  For LIS-legers rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler er det en forutsetning at:
  – Virksomheten legger til rette for forsvarlig pasientbehandling.
  – Selvstendig utredning, diagnostikk og oppstart av legemiddelbehandling ikke utføres før LIS-legen har fått god erfaring og nødvendig veiledning.
 2. Andre leger som har pasient(er) som viderefører behandling med sentralstimulerende legemidler. Det er et vilkår at behandlingen er startet opp av lege i spesialisthelsetjenesten som nevnt under punkt 1.

Rekvirerende lege er ansvarlig for å forsikre seg om at nødvendige krav er oppfylt ved rekvirering.

Det er en forutsetning at legene har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.

Sentralstimulerende legemidler som omfattes av ordningen

 • metylfenidat
 • racemisk amfetamin
 • deksamfetamin
 • deksmetylfenidat
 • lisdeksamfetamin

Tillatelse til rekvirering av cannabiodiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse med begrenset innhold av THC

Cannabis er definert som et forbudt narkotikum i henhold til forskrift om narkotika (2013-02-14 nr. 199) § 5. Helse- og omsorgsdepartementet kan etter forskriftens §5 andre ledd gjøre unntak fra dette forbudet dersom det foreligger medisinske behov. Denne myndigheten er delegert til Helsedirektoratet.

Virkestoffet cannabidiol er ikke definert som et forbudt narkotikum i henhold til forskrift om narkotika § 5. Grunnet et svært begrenset innhold av det forbudte narkotikumet tetrahydrocannabinol i cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse, har leger likevel måttet søke om særskilt rekvireringsrett fra Helsedirektoratet for bruk av slike legemidler. Etter Helsedirektoratets vurdering er dette en lite hensiktsmessig praksis.

Med hjemmel i forskrift om narkotika §5 første ledd gir Helsedirektoratet tillatelse til rekvirering av cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse med under 1% innhold av tetrahydrocannabinol for alle leger som har generell rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.

Bruk av cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse forutsetter godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk.

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4. Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon eller uten markedsføringstillatelse er ikke særskilt regulert, men det påhviler rekvirerende lege et særskilt ansvar ved slik bruk. 

Rekvirerende lege er ansvarlig for å ivareta krav til faglig forsvarlighet, informasjon til pasienten, oppfølging og overvåkning av pasienten, og dokumentasjon av behandlingseffekt og -sikkerhet. Rutinemessig utprøvende behandling med legemidler bør fortrinnsvis gjøres i form av kliniske studier.

Rett til å rekvirere legemidler er hjemlet i helsepersonelloven § 11, og detaljer om hvilke leger som har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A er angitt i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1 annet ledd.

Sist faglig oppdatert: 23. november 2017