Legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for

Legemidler som RHF-ene har finansieringsansvar for vil framgå av vedlegg til blåreseptforskriften (se § 1b annet og tredje ledd).  Du kan se listen i søkbart excel-format her.

Vedlegget i blåreseptforskriften omfatter både pasientadministrerte legemidler og sykehusadministrerte legemidler. RHF-ene legger felles overordnede føringer for hvilke legemidler som kan forskrives på H-resept og hvilke som kun skal administreres av sykehusene.

Vedlegget i blåreseptforskriften kan også omfatte legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, og legemidler hvor Beslutningsforum i Nye Metoder ikke har tatt stilling til om de skal finansieres av RHF-ene enda.

Det ytes ikke stønad etter folketrygden for legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for. Dette gjelder uavhengig av hvilken sykdom det aktuelle legemiddelet benyttes for. 

Plassering av finansieringsansvar for legemidler

For et nytt legemiddel, eller ny bruk av et legemiddel, beslutter Helsedirektoratet om det omfattes av blåreseptforskriften § 1b annet ledd. De regionale helseforetakene skal ha finansieringsansvaret hvis

  • initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet sender saken ut til offentlig høring i de tilfellene hvor det er usikkerhet om legemidlet fyller kriteriene over. Det er per i dag 1 sak på høring:

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019

En rekke legemidler som omfattes av kriteriene over, finansieres allerede over blåreseptordningen. En prosess pågår for at finansieringsansvaret for disse legemidlene gradvis blir overført til RHF-ene. Det er Stortinget som beslutter om finansieringsansvaret for disse legemidlene skal overføres.

Bruk av legemidler i den offentlige spesialisthelsetjenesten

Nye metoder skal sikre at innføring av legemidler som skal finansieres av RHF-ene skal være basert på prioriteringskriteriene; alvorlighet, nytte og ressursbruk.

Alle nye legemidler eller ny indikasjon for et legemiddel som RHF-ene har finansieringsansvar for, skal gjennom systemet Nye metoder. Et legemiddel som er under metodevurdering skal ikke tas i bruk i helseforetakene eller av institusjoner/leger som RHF-ene har avtale med, uten at det foreligger et godkjent unntak. 

I tilfeller hvor finansieringsansvaret overføres fra folketrygden til RHF-ene, tar RHF-ene stilling til om eventuelle eksisterende vilkår for blåreseptdekning for nye pasienter skal videreføres eller justeres. De vurderer også behov for metodevurderinger. Pasienter som står på behandling ved overføringstidspunktet skal få denne videreført så lenge det er medisinsk indikasjon for dette. Pasienter med gyldig blåresept eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.

Rekvirering av h-reseptlegemidler

Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus regulerer rekvirering og utlevering, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret for aktuelle legemidler.

De regionale helseforetakene har besluttet at følgende leger kan rekvirere h-reseptlegemidler:

Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan forskrive h-reseptlegemidler er gjort tilgjengelig i legenes EPJ-systemer og i apotekenes reseptbehandlingssystem. Henvendelser angående godkjenning av privatpraktiserende spesialister må rettes til det aktuelle regionale helseforetaket.

Forskriften setter krav til at h-resepter skal inneholde bruksområde i form av en refusjonskode. RHF-ene har besluttet at legen må angi aktuell refusjonskode, basert på IDC-10 kodeverket.

EPJ-systemene på sykehus har tilrettelagt for elektronisk forskrivning av h-resept og bruk av refusjonskode. Ved forskrivning skal lege velge ”h-resept (refusjonshjemmel 950)”. Hvis dette ikke allerede er lagt inn når en lege skal fornye resept må legen velge ”forny med endring”.

Rapporteringsregler og innsatsstyrt finansiering (ISF) for legemiddelbehandling

I ISF-regelverket framgår registrerings-, og rapporteringsregler for legemiddelbehandling i og utenfor sykehus, se spesielt på kapittel 6.9, 6.10 og 6.11 i årets regelverk.

Fra 1.januar 2019 vil h-reseptoppgjørsdata bli brukt som grunnlag for rapportering fra helseforetakene til Norsk pasientregister (NPR).  Se presentasjon for nærmere informasjon.

For nærmere beskrivelse av endringer i ISF-regelverket vises det til «grunnlagsdokumentet» som publiseres sammen med ISF-regelverket, se under Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 19. november 2018