Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus regulerer rekvirering og utlevering, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret for aktuelle legemidler.

Legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for

Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av RHF-ene. I dag omfatter dette definerte legemidler brukt i behandling av følgende tilstander:

 • kreft (fra 1.mai 2017)
 • pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) (fra 1. januar 2017)
 • hepatitt C (fra 1. januar 2016)
 • anemi (fra 1. januar 2016)
 • ulike blødertilstander (fra 1. januar 2016)
 • svekket immunforsvar (fra 1. januar 2016)
 • veksthormonmangel og tilstander som medfører vekstforstyrrelser (fra 1. januar 2016)
 • ulike krefttilstander (fra 1.januar 2014)
 • multippel sklerose (fra 1.januar 2008)
 • hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom (fra 1. juni 2006)

Legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for

Det ytes ikke stønad etter folketrygden (hverken i blåreseptordningen eller bidragsordningen) når RHF-ene har fått finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av hvilken indikasjon det aktuelle legemiddelet benyttes for. Det understrekes at flere av legemidlene i forskriften også administreres i sykehus. Det er legenes faglige vurdering som avgjør hvor disse legemidlene skal administreres, og dermed om de skal forskrives på H-resept eller ikke.

Legemidler til vurdering for RHF-finansiering

Helsedirektoratet har fått delegert beslutningsmyndighet til å avgjøre hvilke konkrete legemidler som skal finansieres av RHF-ene. Beslutningsmyndigheten er begrenset til:

 • nye legemidler som kommer på markedet innenfor tilstandene nevnt over. 
 • legemidler som finansieres over folketrygden, men hvor Stortinget vedtar at finansieringsansvaret for en legemiddelgruppe skal overføres til RHF-finansiering.

Vurdering av om RHF-ene skal få finansieringsansvar for et legemiddel vil skje i form av en høring. Høringer vil bli sendt til berørte aktører, normalt med en høringsfrist på seks uker. 

Det er per i dag to sak på høring:

Forslag om plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler mot ulike krefttilstander og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom fra 1. desember 2017.

Overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma fra og med 1. januar 2018

Rekvirering av H-reseptlegemidler

RHF-ene beslutter kriterier for forskrivning av H-reseptlegemidler på deres regning. Per i dag kan følgende leger rekvirere H-reseptlegemidler:

Informasjon om hvilke avtalespesialister som kan rekvirere H-reseptlegemidler er tilgjengelig i Helsepersonellregisteret (HPR). Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan rekvirere er gjort tilgjengelig i legenes EPJ-systemer og i apotekenes reseptbehandlingssystem.

Angivelse av bruksområde

Forskriften setter krav til at H-resepter skal inneholde bruksområde i form av en refusjonskode. RHF-ene har besluttet at legen må angi aktuell refusjonskode, basert på IDC-10 kodeverket.

Metodevurdering og vilkår for rekvirering

Alle nye legemidler som sykehusene har finansieringsansvar for, herunder H-reseptlegemidler, skal gjennom systemet Nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder fatter de endelige beslutningene om innføring. Et legemiddel som er under metodevurdering skal ikke tas i bruk i helseforetakene og institusjoner som har avtale med RHF-ene, med mindre det foreligger et godkjent unntak. Les mer om Nye Metoder her:
 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
I tilfeller hvor finansieringsansvaret overføres fra folketrygden til RHF-ene (legemiddelet er allerede er tatt i bruk over blåreseptordningen) tar RHF-ene stilling til om eventuelle eksisterende vilkår for blåreseptdekning skal videreføres eller justeres. De vurderer også behov for metodevurderinger. Pasienter som står på behandling ved overføringstidspunktet skal få denne videreført så lenge det er medisinsk indikasjon for dette. Pasienter med gyldig blåresept eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.

Rekvirering av et H-reseptlegemiddel skal gjøres i tråd med:     

Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) fra sykehusene 

Rekvirering av H-reseptlegemidler skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR). Følgende rapporteringskrav gjelder:

 • Tilstander (ICD-10-koder) og prosedyrekoder (NCSP og NCMP) som gjelder aktuell helsehjelpsepisode registreres og rapporteres etter vanlige retningslinjer
 • Utstedelse av H-resept på legemiddel registreres og rapporteres ved nasjonal særkode WL000
 • Særkode for aktuelt legemiddel. Evt. ATC-kode der særkode ikke eksisterer

Aktuelle koder og flere detaljer framgår av regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF), i kapittel 6.10 Nasjonale særkoder for legemiddelbehandling.
Nasjonale særkoder finner du her.

ISF-refusjon til RHF-ene

For all legemiddelbehandling, hvor RHF-ene har behandlings- og finansieringsansvaret, er det lagt til grunn at legemidlene skal tas i bruk innenfor RHFenes samlede budsjettrammer (ramme og ISF). ISF finansieringen skal i snitt utgjøre om lag 50 prosent av beregnet kostnad, resten finansieres gjennom rammen til RHFene. H-reseptlegemidler er inkludert i ISF-2017 for 14 ulike indikasjonsgrupper, i ISF-sammenheng kalt særtjenestegruppe. Flere detaljer fremgår av ISF-regelverket for 2017;

 • i kapitlet 6.9 Pasientadministrerte legemiddelbehandling finansiert av regionale helseforetak
 • kapittel 6.10 Nasjonale særkoder for legemiddelbehandling
 • i kapittel 8.7 Særtjenestegrupper for pasientadministrert legemiddelbehandling

ISF-regelverket

Når RHF-ene får finansieringsansvar for et legemiddel forutsettes det finansiert innenfor RHF-enes samlede ramme. Et legemiddel som er vedtatt tatt i bruk vil bli vurdert i ISF-ordningen i den årlige oppdateringen av ISF.

 • I tilfeller hvor legemiddelet allerede er tatt i bruk over blåreseptordningen vil Stortinget vanligvis overføre midler fra folketrygden til RHF-enes ramme. Legemiddelet forutsettes da fullfinansiert gjennom rammetilskuddet. Der en i det påfølgende år tar legemiddelet inn i ordningen med ISF innebærer det en justering av både ramme- og ISF-tilskuddet (fordelt med 50 prosent ramme og 50 prosent ISF).
 • Et nytt legemiddel, hvor det ikke har oppstått vesentlige kostnader på blåresept, forutsettes dekket av RHF-ene innenfor gjeldende budsjettrammer, såfremt Beslutningsforum for nye metoder har vedtatt å ta legemiddelet i bruk. Denne praksisen er tilsvarende som for andre nye metoder innenfor spesialisthelsetjenesten.
 • Metoder som ikke blir anbefalt innført av Beslutningsforum for nye metoder vil ikke påvirke ISF-refusjonen på en spesifikk måte.

Nye metoder som er besluttet innført før 1. oktober inneværende år vil bli vurdert for ISF-refusjon påfølgende år, i forbindelse med den årlige oppdatering av ISF-regelverket.
Utarbeidelsen av ISF-regelverket skjer innenfor de rammene som er gitt av Stortinget gjennom statsbudsjettet.

H-reseptlegemidler som en del av e-reseptløsningen

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for H-reseptlegemidler er en del av e-reseptløsningen.  EPJ-systemene på sykehus har tilrettelagt for elektronisk forskrivning av H-resept og bruk av refusjonskode. EPJ-systemene for privatpraktiserende spesialister er inntil videre ikke tilrettelagt, slik at avtalespesialistene må forskrive aktuelle legemidler på hvit resept, og merke den med H-resept i merknadsfeltet.

Apotekene sender inn elektroniske oppgjørskrav til Helfo, som kontrollerer og utbetaler oppgjørene på vegne av HFene. Helfo viderefakturer deretter hvert enkelt HF for utgiftene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 25. april 2017