Screening for brystkreft

Informasjon om Mammografiprogrammet (screening for brystkreft) finnes på Kreftregisterets nettsider (kreftregisteret.no).

Brev fra Helsedirektoratet av 4.5.2015 med informasjon om rettigheter for kvinner som deltar i screeningprogram.

Screening for livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet er et nasjonalt screeningprogram mot livmorhalskreft som administreres av Kreftregisteret (jfr. Kreftregisterforskriften). Helsedirektoratet er faglig ansvarlig for programmet som har et mål om å redusere antall tilfeller av, og dødeligheten av livmorhalskreft.  Programmet anbefaler kvinner mellom 25 og 69 år å få tatt celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år, for å avdekke forløpere til livmorhalskreft. 

I 1992 startet Kreftregisteret opp med nasjonal registrering av alle celleprøver fra livmorhalsen. Fra 1995 ble programmet landsdekkende for kvinner i alderen 25-69 år. Livmorhalsprogrammet er et samarbeid mellom helsemyndighetene, landets patologiavdelinger, prøvetakere (leger), Helsedirektoratet og Kreftregisteret. I 2009 overførte Helse- og omsorgsdepartementet det faglige ansvaret for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft til Helsedirektoratet.

Styringsgruppen  for Livmorhalsprogrammet

I 2009 ble det nedsatt en styringsgruppe for Livmorhalsprogrammet med representanter oppnevnt fra de regionale helseforetakene, Allmennlegeforeningen og Helsedirektoratet.  Helsedirektoratet er også sekretariat i henhold til styringsgruppens mandat. Styringsgruppens leder er seniorrådgiver Trude Andreassen (Trude.Andreassen@helsedir.no)

Styringsgruppen tok initiativ til å oppnevne en arbeidsgruppe som utredet og vurderte tiltak for å ivareta fremtidige funksjoner for mikrobiologi- og patologilaboratorier. Arbeidet resulterte i rapporten Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier (PDF).

Styringsgruppen fikk også en arbeidsgruppe til å utrede muligheten for en overgang til HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft (PDF).

Vurdering av nye HPV-tester

Nye HPV- tester til bruk i Masseundersøkelsen vurderes to ganger årlig av en faggruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Faggruppen vurderer om HPV-testene tilfredsstiller de faglige kriteriene om «Krav til HPV-tester som gir takstrefusjon" (kreftregisteret.no)

Produsenter av HPV-tester med ønske om en faglig vurdering kan sende inn anmodning om vurdering til Helsedirektoratet ved avdeling sykehustjenester, før 1. mars og 1. oktober hvert år. For faglig vurdering kreves dokumentasjon av at den aktuelle HPV-testen tilfredsstiller de faglige kriteriene. Herunder aksepteres relevant dokumentasjon fremkommet ved bruk av HPV-tester i primærscreening og reflekstesting. Det må samtidig vedlegges dokumentasjon om hvilken enhet i helsetjenesten som vil være potensiell bruker av testen.

Den 1. mai og 1. november hvert år vil en oppdatert liste over HPV-tester som tilfredsstiller kravene bli tilgjengeliggjort på Kreftregisterets nettsider. 

Informasjon om faggruppens vurderinger og begrunnelse der HPV-testen ikke tilfredsstiller de faglige kriteriene, kan fås ved henvendelse til Helsedirektoratet ved postmottak.5010SPST@helsedir.no. Merk emnefeltet med HPV-test / Masseundersøkelsen.

Tarmkreftscreening

Nasjonal tarmkreftscreening i Norge

Helsedirektoratet har i perioden 2016-2017 utredet hvordan et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft kan organiseres i Norge. En rapport med forslag om et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft (PDF).  ble i den forbindelse oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 30. juni 2017, sammen med en analyse av budsjettkonsekvenser og personellbehov (PDF). Forslaget er skrevet etter en prosess med involvering av alle aktuelle aktører, fra Kreftregisteret, RHF-ene, pasientorganisasjonen NORILCO, Kreftforeningen og universitetene.

Forslag om organisering i et nasjonalt program for tarmkreftscreening 

Det foreslås at invitasjon om deltakelse i nasjonalt program for tarmkreftscreening først sendes ut i løpet av 2019, da det vil ta tid å bygge opp kapasitet og å forberede et nasjonalt tilbud. Invitasjon til screening vil sendes ut til 55-åringer det året de fyller 55 år. Standard metode ved oppstart av programmet vil være en immunokjemisk test for usynlig blod i avføringen (FIT). Invitasjon sendes i posten med prøvekitt, og avføringsprøve tas av deltakerne selv hjemme. Testen gjentas annet hvert år i ti år (fem runder). Det tar tid å bygge opp kapasitet og erfaring med nasjonal screening mot tarmkreft i Norge, derfor starter man med avføringsprøve som standard metode i det nasjonale screeningprogrammet. Helsedirektoratet har anbefalt at man gradvis går over til koloskopi som metode i programmet. Det skal gjennomføres forskning på effekten av screening. Samtidig med invitasjon om deltakelse i screening inviteres deltakerne til å delta i forskning.

Kunnskapsgrunnlag

Forslagene om et nasjonalt screeningsprogram er basert på kunnskapsgrunnlag fra rapporter med resultater fra forskning, helseøkonomiske analyser, etiske vurderinger og oppsummering av erfaringer fra pilotprogrammet i Helse Sør-Øst.

Høsten 2016 anbefalte Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten tarmkreftscreening i Norge, under visse forutsetninger. Diskusjonen om nasjonal tarmkreftscreening i Nasjonalt råd for prioritering i Helse- og omsorgstjenesten høsten 2016 var basert på følgende rapporter:

Pilotprogram for tarmkreftscreening i Helse Sør-Øst

I perioden 2012-2018 pågår et pilotprogram for tarmkreftscreening i Helse Sør-Øst. I piloten skal 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud tilbys screening for tarmkreft. Programmet er organisert som en randomisert studie med to tilbud om tarmkreftscreening. Deltakerne randomiseres til enten å motta tilbud om en immunokjemisk test for usynlig blod i avføringen (FIT) eller en sigmoidoskopiundersøkelse (tarmkikkertundersøkelse av nederste del av tarmen).

I pilotperioden 2012-2018 er det etablert to screeningsentre: ved Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Ved Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) er det etablert et laboratorium for analyse av FIT-prøvene. I tillegg er det etablert en skopørskole ved OUS HF.

Kreftregisteret er prosjektleder og sekretariat for pilotprogrammet (kreftregisteret.no). Helsedirektoratet leder styringsgruppen for programmet. Styringsgruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Kreftregisteret, de regionale helseforetak, representant fra Kreftforeningen og fastlege.

Om tarmkreft og tarmkreftscreening

Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft og tarmkreft er blant de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner med om lag 4000 nye tilfeller per år i Norge. 5-års overlevelse er på om lag 60 prosent. Prognosen er avhengig av hvilket stadium sykdommen har når sykdommen oppdages. Symptomer ved tarmkreft opptrer ofte først når sykdommen har utviklet seg så mye at langtidsresultatene etter behandling er dårligere. Hvis man venter til pasientene får symptomer har ca. en av fire spredning til andre organer.

Formålet med screening mot tarmkreft er å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller kreft, for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft.

Det er bred enighet internasjonalt om at screening mot tarmkreft er kostnadseffektivt og at et organisert screeningtilbud har effektivt på forekomst og dødelighet av tarmkreft. De aller fleste europeiske land har allerede et tilbud om screening mot tarmkreft til befolkningen, i tråd med EUs anbefalinger.  

Sist faglig oppdatert: 22. september 2017