Screening for brystkreft

Informasjon om Mammografiprogrammet (screening for brystkreft) finnes på Kreftregisterets nettsider (kreftregisteret.no).

Brev fra Helsedirektoratet av 4.5.2015 med informasjon om rettigheter for kvinner som deltar i screeningprogram.

Screening for livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet er et nasjonalt screeningprogram mot livmorhalskreft som administreres av Kreftregisteret (jfr. Kreftregisterforskriften). Helsedirektoratet er faglig ansvarlig for programmet som har et mål om å redusere antall tilfeller av, og dødeligheten av livmorhalskreft.  Programmet anbefaler kvinner mellom 25 og 69 år å få tatt celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år, for å avdekke forløpere til livmorhalskreft. 

I 1992 startet Kreftregisteret opp med nasjonal registrering av alle celleprøver fra livmorhalsen. Fra 1995 ble programmet landsdekkende for kvinner i alderen 25-69 år. Livmorhalsprogrammet er et samarbeid mellom helsemyndighetene, landets patologiavdelinger, prøvetakere (leger), Helsedirektoratet og Kreftregisteret. I 2009 overførte Helse- og omsorgsdepartementet det faglige ansvaret for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft til Helsedirektoratet.

Styringsgruppen  for Livmorhalsprogrammet

I 2009 ble det nedsatt en styringsgruppe for Livmorhalsprogrammet med representanter oppnevnt fra de regionale helseforetakene, Allmennlegeforeningen og Helsedirektoratet.  Helsedirektoratet er også sekretariat i henhold til styringsgruppens mandat. Styringsgruppens leder er seniorrådgiver Trude Andreassen (Trude.Andreassen@helsedir.no)

Styringsgruppen tok initiativ til å oppnevne en arbeidsgruppe som utredet og vurderte tiltak for å ivareta fremtidige funksjoner for mikrobiologi- og patologilaboratorier. Arbeidet resulterte i rapporten Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier (PDF).

Styringsgruppen fikk også en arbeidsgruppe til å utrede muligheten for en overgang til HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft (PDF).

Vurdering av nye HPV-tester

Nye HPV- tester til bruk i Masseundersøkelsen vurderes to ganger årlig av en faggruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Faggruppen vurderer om HPV-testene tilfredsstiller de faglige kriteriene om «Krav til HPV-tester som gir takstrefusjon" (kreftregisteret.no)

Produsenter av HPV-tester med ønske om en faglig vurdering kan sende inn anmodning om vurdering til Helsedirektoratet ved avdeling sykehustjenester, før 1. mars og 1. oktober hvert år. For faglig vurdering kreves dokumentasjon av at den aktuelle HPV-testen tilfredsstiller de faglige kriteriene. Herunder aksepteres relevant dokumentasjon fremkommet ved bruk av HPV-tester i primærscreening og reflekstesting. Det må samtidig vedlegges dokumentasjon om hvilken enhet i helsetjenesten som vil være potensiell bruker av testen.

Den 1. mai og 1. november hvert år vil en oppdatert liste over HPV-tester som tilfredsstiller kravene bli tilgjengeliggjort på Kreftregisterets nettsider. 

Informasjon om faggruppens vurderinger og begrunnelse der HPV-testen ikke tilfredsstiller de faglige kriteriene, kan fås ved henvendelse til Helsedirektoratet ved postmottak.5010SPST@helsedir.no. Merk emnefeltet med HPV-test / Masseundersøkelsen.

Tarmkreftscreening

I perioden 2012-2018 pågår et pilotprogram for tarmkreftscreening i Helse Sør-Øst. Pilotprogrammet er et forprosjekt for et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. I piloten skal 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud tilbys screening for tarmkreft.

Formålet med screening mot tarmkreft er å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller kreft, for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft. Resultater fra piloten skal gi et beslutningsgrunnlag for hvordan et nasjonalt screeningtilbud mot tarmkreft skal organiseres.

Det er bred enighet internasjonalt om at screening mot tarmkreft er kostnadseffektivt og at et organisert screeningtilbud har effektivt på forekomst og dødelighet av tarmkreft. De aller fleste europeiske land har allerede et tilbud om screening mot tarmkreft til befolkningen, i tråd med EUs anbefalinger.

Organisering av pilotprogrammet

I pilotperioden 2012-2018 er det etablert to screeningsentre: ved Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Ved Oslo universitetssykehus er det etablert et laboratorium for analyse av FIT-prøvene. I tillegg er det etablert en skopørskole ved OUS.

Kreftregisteret er prosjektleder og sekretariat for pilotprogrammet (kreftregisteret.no). Helsedirektoratet leder styringsgruppen for programmet. Styringsgruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Kreftregisteret, og landets fire regionale helseforetak, samt representant fra Kreftforeningen og fastlege fra Dnlf / Norsk forening for allmennmedisin.

Det er ikke avklart hvilken screeningtest som er best egnet i et nasjonalt screeningprogram. I programmet randomiseres deltakerne til enten en immunokjemisk test for usynlig blod i avføringen (FIT) eller sigmoidoskopi (undersøkelse av nederste del av tarmen). Forprosjektet er designet som en randomisert studie og vil fungere som en plattform for sammenlignbare effektstudier med målsetting stadig å tilpasse og bedre screeningtilbudet når ny kunnskap kommer til.

Om tarmkreft

Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft og tarmkreft er blant de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner med om lag 4000 nye tilfeller per år i Norge. 5-års overlevelse er på om lag 60 prosent. Prognosen er avhengig av hvilket stadium sykdommen har når sykdommen oppdages. Symptomer ved tarmkreft opptrer ofte først når sykdommen har utviklet seg så mye at langtidsresultatene etter behandling er dårligere. Hvis man venter til pasientene får symptomer har ca. en av fire spredning til andre organer.

Utredning av nasjonal tarmkreftscreening

Våren 2016 etablerte Helsedirektoratet en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av Thomas de Lange, Kreftregisteret, som 1. september 2016 har levert en rapport om alternative strategier for et nasjonalt program . I tillegg til dette har Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet utarbeidet en forskningsbasert kunnskapsoppsummering   om helseeffekter av tarmkreftscreening. Helsedirektoratet har også bestilt en analyse av kostnader og kostnadseffekt av tarmkreftscreening, og Kreftregisteret har utarbeidet en rapport om status og erfaringer i pilotprogrammet i Helse Sør-Øst.  Rapportene er grunnlag for diskusjon om nasjonal tarmkreftscreening i Nasjonalt råd for prioritering i Helse- og omsorgstjenesten høsten 2016.

Helsedirektoratet vil etter drøfting i Nasjonalt råd vurdere hva som skal anbefales til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder nasjonal tarmkreftscreening.

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter