Handlingsprogram for kreft

Mål og målgrupper for handlingsprogrammene

Handlingsprogrammene skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Målgrupper for handlingsprogrammene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi, samt fastleger. De kan også være av interesse for pasienter og pårørende.

Oppdatering av handlingsprogrammene

Innholdet i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft vurderes jevnlig og oppdateres årlig eller oftere om nødvendig. Handlingsprogrammene skal påbygges med flere anbefalinger om rehabilitering og seneffekter, og med flere anbefalinger for fastlegene.

Oppdateringen av handlingsprogrammene utføres av en redaksjonskomité med representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet. Det er kun Helsedirektoratet som har mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer.

Sist faglig oppdatert: 13. august 2018