16.-17. NOVEMBER

Scandic Ørnen Hotell, Bergen

 

Blant temaene på årets konferanse er:

  • Nytt vilkår om manglende samtykkekompetanse – erfaringer så langt?
  • Nye nasjonale faglige retningslinjer, samtykkekompetanse og bruk av tvang ved behandling av alvorlige spiseforstyrrelser
  • «Stemmene i hodet» - et innblikk i erfaringer med psykoselidelse  
  • Effekt av antipsykotiske legemidler, og bivirkninger – hva vet vi?
  • Klager på vedtak om tvangsmedisinering etter § 4-4 – mal for Fylkesmannens vedtak
  • Nytt fra Sivilombudsmannen – funn fra besøk i psykisk helsevern
  • Evalueringssamtaler om tvang 
  • Erfaringer med medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser
  • Tilsyn og kontroll med faglig forsvarlighet og rettssikkerhet ved tvangsbruk i det psykiske helsevernet 

Kontaktpersoner


Påmeldingsfrist 30. oktober