23.-25. JANUAR

Stavanger

 

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Norges Parkinsonforbund, nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser.​

Invitasjonsbrev (PDF)

Kursbeskrivelse (eksempel på et tidligere program (PDF))

Kursbeskrivelse sykepleier (eksempel på tidligere program (PDF))

Hva er ParkinsonNet?

ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Systematisk opplæring og etablering av fagpersoner i nettverk er et sentralt utgangspunkt for modellen. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er videre basis for ParkinsonNet.

Pilotprosjektet skal vurdere hvordan denne arbeidsformen vil fungere i norsk sammenheng.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere i Rogaland.

Kriterier for deltakelse

Deltakelsen må være forankret i kommunens/bedriftens ledelse. Deltakeren må:

  • ha tilgang til pasienter/brukere med parkinson
  • delta på prosjektets grunnkurs og påfølgende samlinger
  • være motivert til å arbeide tverrfaglig
  • være aktiv i det faglige nettverket
  • være innstilt på å bruke tillært kunnskap i sin daglige praksis
  • besvare spørreundersøkelser og bidra i evaluering av prosjektet 

Deltakelsen i prosjektet er gratis og det kan vurderes støtte til reise og opphold.

Formål med prosjektet

Prosjektets hovedformål er etableringen av faglige nettverk for fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Nettverkene skal samhandle med hverandre, samt med yrkesutøvere i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Faglige nettverk er grunnstammen i ParkinsonNet og Pilotprosjektet skal vurdere hvordan denne arbeidsformen fungerer i norsk sammenheng.

Fagpersoner og kommuner som blir en del av pilotprosjektet vil få en unik mulighet til kompetanseheving på feltet Parkinson. De vil få anledning til å teste ut nye
samarbeidsmodeller som innebærer systematisk kunnskapsoppdatering og tverrfaglig samarbeid. Denne tilnærmingen har i Nederland vist seg å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne, samtidig som bistandsbehov og antall fallskader senkes. Prosjektet vil se på om samme resultater kan oppnås i norsk kontekst.

Arbeidsformen vil bli evaluert gjennom prosjektperioden og deltakerne vil være sentrale informanter. Evalueringsskjema og intervjuer er mulige tilnærminger til evalueringen. 


Bakgrunn og organisering

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut nye modeller for bedre behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Pasienter med Parkinsons sykdom er en egnet gruppe å prøve ut nye modeller på. Med 8000 pasienter i Norge er gruppen tilstrekkelig stor, og pasientene har behov for bred tverrfaglig tilnærming over lengre tid. 

Helsedirektoratet har det faglige og administrative ansvaret for pilotprosjektet. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser bistår Helsedirektoratet i den faglige prosessledelsen. Norges Parkinsonforbund bidrar med systematisk brukerkompetanse i prosjektets ulike faser. Utviklerne av modellen, Radboud University Medical Center i Nijmegen(Radboud), er tett tilknyttet som konsulenter gjennom hele prosjektperioden. Nasjonal Kompetanstjeneste for Bevegelsesforstyrrelser vil koordinere utvikling og drift av prosjektet i Rogaland. Arbeidet ledes av overlege Michaela D. Gjerstad. 

Kontakt

Spørsmål om prosjektet og påmeldingen kan rettes til:

Påmeldingsfrist: 15. desember