Under dei seks strategiane nedanfor finn du dei tilhøyrande tiltaka og tilskotsordningane, og får informasjon om korleis kommunen din kan søkja støtte.

Det er i statsbudsjettet for 2018 sett av om lag 1,5 milliarder kroner til over 50 ulike tiltak under Kompetanseløft 2020. Fylkesmennene har delegert ansvar for fleire av tilskotsordningane under Kompetanseløft 2020 - fylkesmannen.no

Sjå meir detaljert omtale av handlingsplanen i Kompetanseløft 2020 – Oppgåver og tiltak for budsjettåret 2017 og i årsrapport for 2016 (PDF). SINTEF saman med NIBR og NIFU har fått i oppdrag å evaluere kompetanseløft 2020. Evalueringa vil m.a. vurdere om kommunane utviklar seg i tråd med intensjonane i dei vedtekne strategiane.

Strategi 1: Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfagleg personell

 1. Rekrutteringsprosjekt: Menn i helse (mennihelse.no) – tilskot til KS
 2. Rekruttering av sjukepleiarar og helsefagarbeidarar til kommunane
  KS er øremerka tilskotsmottaker for prosjekt Jobbvinner. Meir om prosjektet. 
 3. Bedre legesituasjon i områder av landet med dårlig legedekning – tilskot frå fylkesmannen til kommunane. Fast årleg tildeling til Fylkesmannen i Finnmark og Sogn og Fjordane
 4. Kvalifisering av framandspråklege – tilskot til fylkeskommunane
 5. Rekruttering av psykologar i kommunane - tilskot frå fylkesmannen til kommunane
 6. Utdanningsstillingar i allmennmedisin – tilskot til kommunane

Strategi 2. Sikre at grunn- og vidareutdanningane har god kvalitet og er tilpassa kva tenestene treng

 1. Gjennomføre eit pilotprosjekt med nasjonal deleksamen (nokut.no) for bl.a. sjukepleiarutdanning (utgreiing, modellforsøk)
 2. Utarbeide eit konkret opplegg for gjennomføring av kollegagrupper i kommunane
 3. Etablering av nye kliniske vidareutdanningar på mastergradnivå retta mot oppgåver i den kommunale helse- og omsorgstenesta – utgreiing
 4. Utvida rettar til å føreskrive legemidlar for utvalde yrkesgrupper – utgreiing
 5. Greie ut om utvalde helsefaglege utdanningar held tilstrekkeleg kvalitet med omsyn til sluttkompetansen til kandidatane
 6. Vurdere om det bør etablerast offentleg spesialistgodkjenning for sjukepleiarar med utvalde masterutdanningar – utgreiing
 7. Vurdere om innhaldet i dagens vidareutdanningar for sjukepleiarar møter behovet i tenestene – utgreiing

Strategi 3. Auke kompetansen hos dei tilsette med mål om styrka forsking, innovasjon og kunnskapsbasert praksis

 1. Stimuleringstiltak for psykologar – tilskot til UiB
 2. Demensomsorgas ABC (aldringoghelse.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetjeneste for aldring og helse
 3. Driftstilskot til institusjonar som driv vidare-, etter- og spesialistutdanningar innan psykisk helsefeltet
 4. Eldreomsorgas ABC (aldringoghelse.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetjeneste for aldring og helse. Meir om ABC-opplæringa til fagbrev. 
 5. Etisk kompetanseheving (ks.no) – tilskot til KS
 6. Gjennomgå fleire av sektorforskriftene og vurdere om det i forskriftene skal fastsetjast konkrete minimumskrav til kompetanse for ulike tenester eller tenesteområde (utgreiing)
 7. Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstenester (utgreiing)
 8. Kompetansetiltak til tilsette innan psykiske helse- og rusproblematikk – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot
 9. Kunnskap og informasjon om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt for born og unge – tilskot
 10. Kurspakke for ufaglærte – tilskot til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid (aldringoghelse.no) og Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev (aldring og helse.no)
 11. Gjennomføring av utdanning i avansert klinisk sjukepleie – lønstilskot til kommunar
 12. Mitt Livs ABC: Kompetansetiltak i tenester til personer med utviklingshemming (mittlivsabc.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 13. Styrking av kompetansen om palliasjon – tilskot frå fylkesmennene til kommunane
 14. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir fra 2018 videreført under annet navn - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 15. Tiltak til styrking av kompetansen i legemiddelhandering av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot. Inngår i ordninga for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot. Der kan kommunen søkja Fylkesmannen om stønad til innovasjonsprosjekt, mellom anna innan fagområdet legemiddelhandtering. 
 16. Fagskuleutdanning (vidareutdanning) innan helse- og sosialfag – tilskot til fylkeskommunane
 17. Grunn-, vidare- og etterutdanning av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 
 18. Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt – tilskot til kommunane
 19. Kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering – tilskot til kommunane, innkjøp av kursarrangør
 20. Tilskot til stiftinga Livsglede for eldre (livsgledeforeldre.no), til opplæring, støtte og vegleiing til å setje i system aktivitetar og gode opplevingar for den enkelte sjukeheimsbebuar
 21. Tilskot til Verdighetssenteret (verdighetssenteret.no), til opplæring av frivillighetskoordinatorar for frivillig arbeid og omsorg ved livets slutt
 22. Auka kompetanse innan mat, kosthald og ernæring i omsorgstenestene – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot
 23. Styrking og spreiing av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidingar – tilskot til brukarorganisasjonar
 24. Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med born og unge – oppdrag til høgskular/universitet
 25. Greie ut om krav til at alle allmennlegar i den kommunale helse- og omsorgstenesta skal vere spesialistar eller under spesialisering i allmennmedisin
 26. Velferdsteknologiens ABC (ks.no) – oppdrag til KS for å utvikle opplæringspakke

Strategi 4. Leggje til rette for tenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon

 1. Driftsmidlar til Utviklingsssentre for sjukeheimar og heimetenester (utviklingssenter.no) – tilskot til kommunar med driftsansvar for utviklingssenter
 2. Kunnskaps- og kompetansesentre utanfor spesialisthelsetenesta – utgreiing, tilskot, innkjøp
 3. Leggje til rette for teamorganisering av tenestar – utgreiing og iverksetjing
 4. Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta
 5. Læringsnettverk for gode pasientforløp – midlar frå HOD til KS. Se Læringsnettverk for gode pasientforløp (KS.no) og læringsnettverk for helsepersonell (FHI.no).
 6. Kompetansetiltak til born med nedsett funksjonsevne og deira familiar – tilskot til kommunane

Strategi 5. Bidra til god praksis, fagleg utvikling, større fagleg breidd og kunnskapsspreiing

 1. Driftsmidlar til Utviklingssentre for sjukeheimar og heimetenester (utviklingssenter.no) – tilskot til kommunar med driftsansvar for utviklingssenter
 2. Kunnskaps- og kompetansesentre utanfor spesialisthelsetenesta – utviklingsarbeid, tilskot, innkjøp
 3. Læringsnettverk for gode pasientforløp – midlar frå HOD til KS. Se Læringsnettverk for gode pasientforløp (KS.no) og læringsnettverk for helsepersonell (FHI.no).
 4. Grunn-, vidare- og etterutdanning av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 
 5. Kompetanseheving i tenestene til personar med utviklingshemming – tilskot til kommunane
 6. Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med born og unge – oppdrag til høgskular/universitet
 7. Greie ut endring av lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m., slik at kommunane a) får ei vegleiingsplikt overfor spesialisthelsetenesta som speglar spesialisthelsetenesta si vegleiingsplikt over kommunen og b) ei plikt til kompetansedeling inne i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
 8. Utvikle arenaer for kompetanseoverføringar mellom spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta innanfor utvalge tema – utgreiing og iverksetjing
 9. Opplæringstprogram i musikkbasert miljøbehandling for tilsette i helse- og omsorgstenesta (musikkbasertmiljobehandling.no) – opplæringsprogram frå Nord Universitet
 10. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (kulturoghelse.no) – tilskot

Strategi 6. Bidra til betre leiarskap gjennom målretta satsing på auka kompetanse for leiarar

 1. Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta – Handelshøyskolen BI (bi.no)
 2. Kommunal deltaking i toppleiarprogrammet – utgreiing og iverksetjing
 3. Utarbeide vegleiar for kommunen si oppfølging av private aktørar med driftsavtale – utgreiing

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Satsing på leiarutdanning i primærhelsetenesta er forankra i Kvalitetsavtalen mellom regjeringa og KS, og er omtala i Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Utdanninga gjer 30 studiepoeng og kan gjennomførast som sjølvstendig modul eller som del av eit samla masterstudium. Kursavgifta dekkjas av Helsedirektoratet.

Målgruppa for leiarutdanninga er einings- eller verksemdsleiarar som rapporterer til rådmanns-, kommunaldirektør- eller fylkestannlegenivå. I tillegg kan andre med relevant leiaransvar eller som planlegg å ha stort leiaransvar søkje. Vi tilrår at leiargrupper i same område søkjer opptak samstundes.

Utdanninga tilbys ved Handelshøyskolen BI

Evaluering av utdanningen

Evaluering av utdanningen (ramboll.no) viser at deltakerne er godt fornøyde med utdanningen og at flere har tatt i bruk kunnskap og metoder i egen arbeidsdag.

Aktuelle tilskotsordningar

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie – lønstilskot til kommunar
Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Rapportar

Årsrapport 2017: Kompetanse og personell i kommunale helse- og omsorgstenester (PDF)

Frå 2010 til 2017 har det vore 14 prosent auke i talet på årsverk i kommunale helse- og omsorgstenester. I reelle tall er dette over 19 000 årsverk. Vi har fått fleire helsefagarbeidarar, sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, legar og andre viktige yrkesgrupper i kommunane, og helsepersonellet har stadig høgare kompetanse.

Samstundes er det stor etterspurnad og behov for personell, særleg sjukepleiarar. Ein aukande del av brukarar i heimebaserte omsorgstenester har behov for helsehjelp, mens færre enn før får bare tildelt praktisk hjelp frå kommunale tenester. Det kan tyde  på at det er behov for fleire tilsette med høgare helse- og sosialfagleg kompetanse i dei kommunale helse- og omsorgstenestene framover.

Årsrapport 2016 (PDF)

Kompetanseplanlegging til nytte i kommunal planlegging - rapport frå Rambøll 2018 (PDF)Rapporten skildrar korleis eit utval av kommunar arbeider for å sikre nok personell med rett kompetanse i helse- og omsorgstenesta nå og framover.

For meir statistikk for helse- og omsorgstenesten i kommunane, sjå
Samdata kommunene.

 

 

Sist faglig oppdatert: 29. november 2018