Les høringssvar

Last ned høringssvar fra første høringsrunde (komprimert mappe)

Høringsinnspill

Høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med referansenummer 17/20347.

Høringsbrev

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.

Mål for pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene.

De første pakkeforløpene

 1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 2. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
 3. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge
 4. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
 5. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 6. Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
 7. Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
 8. Pakkeforløp for tvangslidelser

Utredningsforløpene (2. og 3.) er korte, avgrensede forløp som skal henge sammen med pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern. Disse er under utarbeidelse.

Pakkeforløpene sendes ut for implementering første halvår 2018.

Somatisk helse og levevaner

Det er behov for anbefalinger knyttet til kartlegging og tiltak på flere områder innen somatisk helse og levevaner. Tre av disse områdene (kardiometabolske risikofaktorer, røykeavvenning, fysisk aktivitet) sendes nå på høring. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk helse og levevaner og de ulike pakkeforløpene.

Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer

En egen ressursgruppe skal gi innspill og råd når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer i arbeidet med pakkeforløpene. Dette arbeidet pågår og ferdigstilles til høsten.

Tilbakemelding

Det bes spesielt om innspill på om utkastene: 

 1. Bidrar til å oppnå de fem målene som er beskrevet over?
 2. Fremstår som nyttig for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene?
 3. Bidrar til god forløpskoordinering?
 4. Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Det bes om at vedlagte skjema for innspill benyttes.

Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette selv om de ikke skulle ha mottatt denne høringsinvitasjonen.

Forholdet mellom pakkeforløpene og pasient- og brukerrettighetsloven og annet relevant regelverk vil bli gjennomgått på nytt etter høringsrunden. De delene av utkastene til pakkeforløp som omhandler henvisning fra kommunene vil bli samordnet med/innarbeidet i direktoratets henvisningsveileder, på samme måte som for kreftpakkeforløpene.

Høringsutkast

Høringsutkastene til de tre første pakkeforløpene var tilgjengelig frem til 1. oktober 2017.

Høringsinstanser

Bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte sentre

 • ACTIS
 • ADHD Norge
 • A-larm
 • ANANKE
 • Angstringen
 • Anonyme alkoholikere (AA)
 • Anonyme narkomane (NA)
 • AURORA
 • Autismeforening 
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Bikuben
 • Bipolarforeningen 
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Hvite Ørn
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
 • Landsforeningen for Barnevernsbarna
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • LAR Nett Norge
 • LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
 • LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Marborg
 • Mental helse
 • Mental Helse Ungdom
 • NKS veiledningssenteret for pårørende, Midt-Norge
 • NKS veiledningssenteret for pårørende, Nord-Norge
 • NKS veiledningssenteret for pårørende, Sør-Norge
 • NKS veiledningssenteret for pårørende, Vest-Norge
 • NKS veiledningssenteret for pårørende, Øst-Norge
 • Norsk Tourette Forening
 • Offer til Kriger
 • PRO-LAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Pårørendealliansen
 • Pårørendesenteret i Fredrikstad
 • Pårørendesenteret i Larvik
 • Pårørendesenteret i Sandefjord
 • Pårørendesenteret i Stavanger
 • Pårørendesentret i Oslo 
 • Retretten 
 • ROM-Agder
 • Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)
 • Rådgivning med spiseforstyrrelse (ROS)
 • Sagatun Brukerrtyrte Senter
 • Selvhjelp Norge
 • Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)
 • Stiftelsen Wayback Norge
 • Ung Arena Oslo
 • Ungdom mot narkotika
 • Veiledningssenter for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
 • Voksne for barn
 • Vårres
 • WSO - We shall overcome

Stat og kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms, - og familiedirektoratet (BUFDIR)
 • Datatilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • HELFO
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Landets frisklivssentraler
 • Landets fylkesleger
 • Landets fylkesmenn
 • Landets kommuner
 • Landets Pasient- og brukerombud
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Politidirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Utdanningsdirektoratet

Helseforetak og behandlingsinstitusjoner

 • Alfa Behandlingssenter
 • Blå Kors Norge
 • Borgestadklinikken
 • Evangeliesenteret
 • Helse Midt RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Incita
 • Incognito klinikk
 • Kirkens bymisjon
 • Lade behandlingssenter Blå Kors
 • Landets helseforetak
 • Sigma Nord
 • Stiftelsen P22
 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

Fag-og interesseorganisasjoner

 • Akademikerne
 • AKAN
 • Apotekforeningen
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
 • Funksjonshemmede Fellesorganisajon (FFO)
 • Gatejuristen
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
 • Norsk forum for terapeutiske samfunn
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norske sykehusfarmasøyters forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for norske kollektiv
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kompetansemiljø og råd

 • KBT-Midt Norge
 • Kompetansesenter rus - Nord
 • Kompetansesenter rus - region Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus - region Oslo
 • Kompetansesenter rus - region sør
 • Kompetansesenter rus - region Vest Bergen
 • Kompetansesenter rus - region Vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus - region Øst
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • KorFor
 • NAPHA
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Nasjonal senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt kompetansetjeneste ROP
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • NKVTS
 • Rokkansenteret
 • Rådet for psykisk helse
 • RBUP Øst og Sør
 • RKBU Midt-Norge 
 • RKBU Nord
 • RKBU Vest
 • RVTS Nord
 • RVTS Midt
 • RVTS Vest
 • RVTS Øst
 • RVTS Sør
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)
 • SINTEF Helse
 • TIPS - Stavanger
 • TIPS-Sør-Øst
 • Unihelse

Høgskoler og universitet

 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • VID Vitenskapelige høgskole
 • Nord Universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger

Andre

 • Frelsesarmeen