Høringsinnspill

Stengt for høringsinnspill.

Høringsbrev

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.

Mål for pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene.

Høring av pakkeforløpene

De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:

 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
 • Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig.

De neste fem pakkeforløpene ble sendt på høring i desember, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp). Høringsfrist 1. april:

 • Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
 • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
 • Pakkeforløp for tvangslidelser

Det sjette, og foreløpig siste pakkeforløpet ble sendt på høring ultimo februar. Høringsfrist 1. juni:

 • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler

Høringsutkast

Høringsfrist  utløpt 1. juni: 

Høringsfrist utløpt 1. april:

 • Behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
 • Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
 • Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Høringsfrist utløpt 1. oktober 2017:

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Utredning av psykiske lidelser, voksne
 • Utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Høringsinstanser

Se oversikt over:

Les høringssvar

Last ned høringssvar fra: