Høringsinnspill

Vennligst benytt ett eller flere av disse QuestBack-skjemaene for å gi høringssvar:  

Dersom du ønsker å se på høringsskjemaet før utfylling, finner du skjemaet i PDF-format via lenkene over.

Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette. 

Høringsbrev

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse¬- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.

Mål for pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene.

Høring og implementering av pakkeforløpene

Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.

De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:

 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
 • Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig.

De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):

 • Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
 • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
 • Pakkeforløp for tvangslidelser

Ytterligere ett pakkeforløp sendes på høring vinter 2018:

 • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastene:

Høringsutkastene er digitale, men ved å velge «Skriv ut pakkeforløpet» fra forsiden av hvert enkelt pakkeforløp, får du en PDF med innholdsfortegnelse og sidetall (som enkelte har etterlyst i.f.m. høringer).

Tidligere høringsutkast:

De tre pakkeforløpene som var på høring tidligere i år, kan du laste ned under. Vi gjør oppmerksom på at høringsinnspill ikke er innarbeidet.

Høringsinstanser

Se oversikt over høringsinstanser (PDF).

Les tidligere høringssvar

Last ned høringssvar fra første høringsrunde (komprimert mappe)

Første høringsrunde gjaldt pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), utredning av psykiske lidelser (voksne) og utredning av psykiske lidelser (barn og unge)