Høringsinnspillene blir nå gjennomgått og vurdert. Helsedirektoratet tar sikte på å publisere den nye retningslinjen i juni 2018.

Høringsbrev

Retningslinjen anbefaler et basisprogram med helsekontroller for å forebygge sykdom og avdekke eventuell risiko i svangerskapet. Anbefalingene gjelder for friske gravide uten kjente risikofaktorer. Oppfølging av gravide med risikosvangerskap eller komplikasjoner omfattes ikke av denne retningslinjen. Retningslinjen og helsekort for gravide må sees i sammenheng for en helhetlig oppfølging. 

Målgrupper

Retningslinjen er primært utarbeidet for gravide og alt helsepersonell i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Retningslinjen kan være av interesse for pårørende, politikere, utdanningsinstitusjoner og helse– og sosialpersonell.

Innhold

Retningslinjen har færre anbefalinger og er mindre detaljert enn versjonen fra 2005. Fastlege/jordmor bør tilby første konsultasjon innen en uke etter at gravide har tatt kontakt med legekontor eller helsestasjon. Det bør være avsatt god tid til en dialog om levevaner. Gravide som trenger det bør få tilbud om utvidet veiledning og oppfølging i svangerskapet.

Oppdateringen inkluderer relevante anbefalinger fra allerede publiserte produkter:

 • Nasjonale anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (2014)
 • Helsekort for gravide med veileder for utfylling, inkludert ny symfyse-fundus-kurve (2015)
 • Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Asymptomatisk bakteriuri (2012)
 • Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes (2017)
 • Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen - hvordan avdekke vold? (2014)
 • Overtid i svangerskapet (2012/14)
 • RhD-testing av gravide og profylakse til kvinner med Rh-positivt foster (2017) 

I tråd med retningslinje for svangerskapsomsorgen fra 2005 spør helsepersonell alle gravide om de kjenner fosteraktivitet. Det er nå presisert at helsepersonell bør informere den gravide om hvordan hun kan kjenne fosteraktiviteten.

Prosess

Formålet med retningslinjen er å bidra til kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen. Innhold og omfang av svangerskapsomsorgen er oppdatert av direktoratet. Det er utarbeidet kortfattede tekster for tilpasning til web-format. Direktoratet har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om smittevern i svangerskapsomsorgen. Retningslinjen bygger på tidligere kunnskapsgrunnlag som er oppdatert, videreført, samlet og forenklet. På denne bakgrunn er det ikke satt ned en ekstern arbeidsgruppe med fagpersoner og brukere av svangerskapsomsorgen. 

Høringsinstanser

Listen er ikke uttømmende. Alle er velkomne til å gi innspill i høringen.

Stat, kommune, ombud og fagråd

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms, - og familiedirektoratet (BUFDIR)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagdirektørene i regionale helseforetak
 • Fagråd fødselshjelp, Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Fagråd medisinsk fødselsregister, Medisinsk fødselsregister (FHI)
 • Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon (SOHEMI)
 • HELFO
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Landets fylkesmenn
 • Landets kommuner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mattilsynet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk

Frivillige/brukerorganisasjoner

 • Ammehjelpen
 • Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)
 • Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
 • LAR-Nett Norge
 • Mental helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges kvinne og familieforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering
 • Primærmedisinsk verksted
 • Prolar
 • Pårørendesenteret
 • Rådet for psykisk helse
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Sex og samfunn
 • Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)
 • Voksne for barn

Fag- og interesseforeninger

 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Allmennlegeforeningen
 • Norsk gynekologisk forening
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Jordmorforbundet, NSF
 • Landsgruppen av helsesøstre NSF
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kompetansemiljø

 • Hemil-senteret, UIB
 • Kompetansesenter rus (KORUS): Nord, Midt-Norge, Oslo, Sør, Vest Bergen, Vest Stavanger, Øst
 • Nasjonal kompetansetjeneste for amming
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS): Nord, Midt, Vest, Øst, Sør
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør
 • Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
 • Regional kompetansetjeneste – medfødte ruskader, HSØ
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, Nord, Vest
 • Rådet for psykisk helse

Utdanninger, høgskoler og universitet

 • Høgskolen i Oslo og Akerhus (HIOA), jordmor- og helsesøsterutdanning
 • Norges tekniske-naturvitenskapelige fakultet (NTNU) Trondheim, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (NTNU), medisin og jordmorutdanning
 • Universitetet i Tromsø (UIT), medisin og jordmorutdanning
 • Høgskolen i Bergen (HIB), jordmor- og helsesøsterutdanning
 • Høyskolen Diakonova Oslo, helsesøsterutdanning
 • Universitetet i Stavanger (UIS), helsesøster masterutdanning
 • Norges tekniske-naturvitenskapelige fakultet (NTNU) Ålesund, helsesøsterutdanning
 • Høgskolen i Søtøst-Norge (HSN), jordmor og helsesøsterutdanning
 • Universitetet i Oslo (UIO), medisinsk fakultet
 • Universitetet i Bergen (UIB), medisinsk fakultet