​Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Helsedirektoratet om å utrede og planlegge en mulig omlegging av inntektssystemet for spesialisthelsetjenesten for poliklinisk psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra 1.januar 2017.

Hvem berøres av omleggingen?

Omleggingen vil berøre de enhetene innen poliklinisk PHV og TSB med poliklinisk aktivitet som i dag omfattes av poliklinikkforskiften, og utfører refusjonsberettiget aktivitet. Endringen vil ikke påvirke pasient- og brukerrettigheter.

Omleggingen skal bidra til:

 • et mer helhetlig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten
 • å gi en bedre beskrivelse og oversikt over den polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • gi bedre styringsinformasjon

Omleggingen vil foregå budsjettnøytralt og innenfor de økonomiske rammene som i dag er gitt via dagens takstsystem. Endelig vedtak om omleggingen vil fattes i forbindelse med statsbudsjett for 2017.

I forbindelse med omleggingen gjennomføres det en høringsrunde.

Hovedformålet med høringen er å bidra til at:

 • den nye modellen for aktivitetsmåling fremstår tilstrekkelig god for omleggingsåret 2017
 • omleggingen kan finne sted på en god og forutsigbar måte
 • den nye modellen blir operasjonaliserbar med akseptabel administrativ byrde

Gjennom høringen ønsker vi:

 • Å synliggjøre forutsetningene for nytt system for aktørene i spesialisthelsetjenesten og andre interessenter.
 • Gjennom innspill og tilbakemeldinger å avdekke forutsetninger som kan, bør eller må endres for at omleggingen skal være gjennomførbar.

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding som fremkommer av høringsnotatet i kapittel 3 Særskilte høringsspørsmål.

Se tidligere utredninger for mer informasjon:

Høringsutkast

Høringsnotat - ISF for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017.pdf

Høringsbrev - ISF for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017.pdf

Høringsinnspill

Høringsinstanser

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Mental Helse Ungdom
 • LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • FHN - Foreningen for en human narkotika politikk
 • WSO - We shall overcome
 • Lar - Nett Norge
 • ADHD Norge
 • VFB - Voksne for barn
 • Hvite Ørn
 • LMS - Landsforeningen mot stoffmisbruk
 • Mental Helse Norge
 • Rio - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Angstringen Norge
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • ProLAR
 • A-LARM
 • MARBORG
 • ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • IKS Interessegruppa for spiseforstyrrelser
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse
 • Norsk psykologforening
 • Legeforeningen
 • Sykepleierforbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Direktoratet for e-helse
 • Helfo