​Høringsbrev


Høringsbrev - plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 2017.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2017 (Prop. 1S, 2016-2017) foreslått at finansieringsansvaret for legemidler til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), skal overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene.

Helsedirektoratet foreslår i den forbindelse å oppføre legemidler innen det foreslåtte terapiområdet på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. Det foreslås at endringene i listen trer i kraft fra og med 1. januar 2017. Oppføring på listen betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret som angitt i Prop. 1S, 2016-2017.

Det bes om innspill på utvalget av legemidler som foreslås oppført på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus § 3. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for det aktuelle området, som foreslått av regjeringen, ikke er en del av denne høringen.
Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider (under aktuell høring).

Høringsnotat

Plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 2017  

Høringsinnspill

Apotekerforeningen

MSD 

Helfo

GlaxoSmithKline AS

Medisinsk klinikk, OUS

Legemiddelverket

Helse Midt-Norge RHF

Høringsvedtak

Vedtak - Plassering av finansieringsansvaret for legemidler til behandling av Pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) skal ligge hos de regionale helseforetakene fra og med 1.1. 2017.

Høringsinstanser

 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, filial Norge 
 • Bayer AS 
 • Eli Lilly Norge AS (1) 
 • GlaxoSmithKline AS 
 • HELSE MIDT-NORGE RHF 
 • Helse Nord RHF 
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • HELSE VEST RHF 
 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 
 • HINAS avd LIS 
 • MSD (Norge) AS 
 • NordicInfu Care AB NUF 
 • Pfizer AS 
 • Statens legemiddelverk 
 • Accord Healthcare AB 
 • Actavis 
 • Aurobindo Pharma (Malta) Ltd., Malta 
 • CampusPharma 
 • Cipla 
 • Legemiddelindustrien 
 • Sandoz A/S