Høringsbrev

Høringsbrev om oppføring av legemidler på liste over helseforetaksfinansierte legemidler innenfor områdene hepatitt C, veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1S, 2015-2016) foreslått at finansieringsansvaret for de nye legemidlene til behandling av hepatitt C-infeksjon, samt legemidler innen legemiddelgruppene veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemimidler, skal overføres til de regionale helseforetakene.

Helsedirektoratet foreslår i den forbindelse å oppføre legemidler innen de foreslåtte legemiddelgruppene på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. Det foreslås at endringene i listen trer i kraft fra og med 1. januar 2016. Oppføring på listen betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret som angitt i Prop. 1S, 2015-2016.

Det bes om innspill på utvalget av legemidler som foreslås oppført på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus § 3. Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider (under aktuell høring). Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret (for de aktuelle områdene), som foreslått av regjeringen, er ikke en del av denne høringen.

Høringsinnspill

Høringsnotat

Høringsnotat om oppføring av legemidler på liste over helseforetaksfinansierte legemidler innenfor områdene hepatitt C, veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler

​Høringsvedtak

Helsedirektoratet har med hjemmel i § 3 i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus besluttet å føre opp legemidler innen områdene hepatitt C, veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler på listen over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene.

Vedtak1 Helsedirektoratet.pdf

Vedtak2 Helsedirektoratet.pdf

Høringsinstanser

  • De regionale helseforetakene (Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF)
  • Statens legemiddelverk
  • Den norske legeforening
  • Norges apotekforening
  • LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)
  • LMI (legemiddelindustriforeningen)
  • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)