​Høringsbrev

Vurdering av finansieringsansvaret for legemidlene Recentin, Oluminant, Graspa, Afstyla (faktor VIII), Nonakog beta pegol (faktor IX) og Skilarence.

Helsedirektoratet vurderer at legemidlene har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene er sykehusfinansierte.
Helsedirektoratet foreslår derfor å plassere finansieringsansvaret for Recentin, Oluminant, Graspa, Afstyla (faktor VIII), Nonakog beta pegol (faktor IX) og Skilarence hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. november 2016.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlet oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Innspill bes sendt elektronisk til Helsedirektoratet, postmottak@helsedir.no. Merk med referanse 16/28388

Høringsnotat

Vurdering av finansieringsansvaret for legemidlene Recentin, Oluminant, Graspa, Afstyla (faktor VIII), Nonakog beta pegol (faktor IX) og Skilarence.

Høringssvar

Helfo

Legemiddelverket

Almirall

Høringsvedtak

Høringsvedtak

Høringsinstanser

 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Statens legemiddelverk 
 • Den norske legeforening
 • Eli Lilly Norge AS (1)
 • FFO
 • HELSE MIDT-NORGE RHF
 • Helse Nord RHF 
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • HELSE VEST RHF 
 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 
 • KREFTFORENINGEN 
 • Legemiddelindustrien 
 • LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
 • Norges Apotekerforening 
 • Almirall ApS 
 • AstraZeneca AS 
 • CSL Behring AB 
 • Novo Nordisk Scandinavia AS