Helsedirektoratet er gitt et oppdrag om å utarbeide nasjonale anbefalinger for innhold og organisering av tilbudet til eldre i det psykiske helsevernet, blant annet basert på en kartlegging av dagens tilbud og vurderinger av behovet videre.

​Hvor skal pasienten behandles?

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal gi tilbud om utredning og behandling til eldre med psykiske lidelser på lik linje med tjenestetilbudet til den voksne befolkningen.

Utredning og behandling bør skje i en alderspsykiatrisk avdeling, når lidelsenes alvorlighetsgrad og kompleksitet tilsier det.

Oppgavefordeling og samhandling mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten vil være avgjørende for at eldre får gode og nødvendige tjenester.

Behandling skal foregå på lavest effektive omsorgsnivå, noe som innebærer at det ikke skal være diagnosen som avgjør hvor pasienten behandles, men pasientens kliniske tilstand og tilgjengelig kompetanse.

Innholdet i behandlingen

Psykiske lidelser hos eldre bør oppdages så tidlig som mulig for å hindre negativ utvikling og gi økt mulighet for tilfriskning og å kunne fungere godt i hverdagen.

Tjenestene må være i stand til å styrke pasientenes evne til mestring av sykdom og funksjonssvikt. Behandlingen må utformes sammen med pasientene og deres pårørende og tilpasses den enkeltes behov.

Behandling av eldre pasienter må være basert på dokumenterte behandlingsformer, der dette finnes.

Flere eldre

Eldre er en sammensatt og mangfoldig gruppe, og det er viktig å ta hensyn til deres personlighet, preferanser, vaner og erfaringer gjennom et langt liv.

Fakta

Flere eldre i psykisk helsevern

  • Høy alder øker risiko for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer.
  • Sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon.
  • Andelen eldre med annen kulturell, religiøs og språklig bakgrunn vil også øke.
  • Antallet eldre med demens vil øke betydelig i årene fremover, i takt med økningen i antallet eldre.
  • Å styrke tilbudet til de eldre med psykiske lidelser og demens i hele helsetjenesten er nødvendig.

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2017