Siden om legemiddelfri behandling er under utvikling

Fokus er på vedlikeholdsbehandling av psykiske lidelser. Tipsene gjelder ikke ved akuttbehandling.

Brukermedvirkning

God psykisk helsehjelp setter pasienten og pårørende i fokus for å bidra
til at pasienten kan ta ansvar for seg selv og sin egen utvikling. Retten til brukermedvirkning er lovfestet, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven(§ 3-1).

Behandling og oppfølging av pasienter bør baseres på deres egne valg og prioriteringer. Helsehjelpen bør også bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet.

Derfor må det legges til rette for at pasienten kan få stor innflytelse på sin egen behandling og oppfølging.

Verdi som tearpeutisk virkemiddel

Medvirkning har i seg selv verdi som terapeutisk virkemiddel, ettersom det kan gi større autonomi og bidra til at pasienten opplever håp og større kontroll over eget liv.

Pårørende

Det må også legges til rette for at pårørende får den hjelpen og støtten de trenger.

Forsvarlighet

Legemiddelfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern skal være forsvarlige.

Se forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven ($ 2-2) (Lovdata) og helsepersonelloven ($ 4) (Lovdata).

God praksis 

Anbefalinger som gjelder god praksis for behandling av personer med psykoselidelser fra den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av psykoslidelser.

 • Det må tilrettelegges for en god dialog og en god relasjon mellom pasient/bruker og fagperson.
 • Kontinuitet i behandlingen og oppfølgingen av pasienter/ brukere er sentralt og bør opprettholdes også i perioder med tilbaketrekning.

Kognitiv adferdsterapi

Anbefaling for kognitiv adferdsterapi for personer med psykoselidelser fra den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av psykoslidelser.

 • Kognitiv atferdsterapi bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.

I retningslinjen er denne anbefalingen primært et supplement til behandling med medikamenter.

Musikkterapi

Anbefaling for musikkterapi for personer med psykoselidelser fra den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av psykoslidelser.

 • Musikkterapi fremmer tilfriskning. Behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.

 

I retningslinjen er denne anbefalingen primært et supplement til behandling med medikamenter.

Fysisk aktivitet

Anbefaling som gjelder fysisk aktivitet for personer med psykoselidelser fra den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av psykoslidelser.

 • Motivasjon og tilrettelegging til fysisk aktivitet, samt informasjon om betydningen av fysisk aktivtet, bør inngå som en viktig del av behandlingen.

 I retningslinjen er denne anbefalingen primært et supplement til behandling med medikamenter.

Familiesamarbeid

Anbefalinger som gjelder familiesamarbeid for personer med psykoselidelser fra den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av psykoslidelser.

 • I en tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes snarest mulig, og innen tre dager, med tanke på et samarbeid med behandlingspersonalet. Kontakt med familiemedlemmer forutsetter pasientens samtykke eller hjemmel i lov.
 • I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
 • Pasienter som har en alvorlig sykdom og behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ flerfamiliegruppe.
 • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende problemer. Kontakt med familiemedlemmer forutsetter pasientens samtykke eller hjemmel i lov.
 • Samtaler med pasientens barn bør tilrettelegges i samarbeid med foreldrene. Informasjonen bør gis ved oppstart av behandlingen, og tilpasses barnets alder.

Fakta

 • I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 gir Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringen.no) frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling.
 • I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene (RHF) for 2015 (Regjeringen.no) skriver Helse- og omsorgsdepartementet: «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene».
 • Det arbeides i alle de regionale helseforetakene med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om medikamentfri behandling.
 • I 2010 tok en rekke brukerorganisasjoner initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester».

 

Sist faglig oppdatert: 23. november 2016

skriv ut del på facebook del på twitter