Rapporter

​Opplysninger om tjenestene til barn og unge hentes fra denne årlige rapporten. Det er SINTEF som lager denne rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det var 2700 årsverk rettet mot barn og unge innenfor psykisk helse og rus i 2015. Av disse gikk:
  • 48 prosent til behandling, oppfølging, rehabilitering og miljøtiltak
  • 43 prosent til helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • 9 prosent inngår i aktiviteter, kultur og fritidstiltak

Fra 2007 til 2013 var det 13 prosent nedgang i registrerte årsverk til barn og unge. Årets årsverksrapportering er den første hvor årsverk for psykisk helse og rus er kartlagt samlet, noe som gir et brudd på opprinnelig tidsserie. Årets tall gir imidlertid ikke indikasjoner på at den negative trenden er snudd.

Årets rapport viser i tillegg:

  • Én av fem kommuner vurderer at tilbudet de gir til barn og unge med alvorlige problemer eller lidelser er dårlig eller svært dårlig.
  • Kommunene bruker flest årsverk på milde og kortvarige problemer hos barn og unge.

Les hvordan Asker kommune styrket sitt tilbud

Tilbud til utsatte barn og unge

Tilskuddsordningen har barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier som en av sine målgrupper.

Forpliktende samarbeidstiltak rettet mot utsatte barn og unge og deres familier er et av flere prioriterte tiltak i ordningen.

Bedre samhandling for barn og unge

Læringsnettverk: Barn og unge (ks.no)

KS prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer» har som målsetninger:

  • Å etablere  kommunale nettverk og gjennomføre nettverkssamlinger, i samarbeid med regionale kompetansesentre, fylkesmennene, statlige  aktører og brukerrepresentanter.
  • Utvikling eller bruk av eksisterende samhandlingsmodeller for å bedre samhandlingen om barn og unges psykiske helse  internt i kommunen og mellom nivåene i tjenesten.
  • Bistå tjenestene i å vurdere kvaliteten på egne tjenester.

Helsedirektoratet har gitt KS midler til etablering av dette prosjektet og sitter i styringsgruppen.​​

​​

 

Sist faglig oppdatert: 8. august 2018