​​​​​​Verktøy mot mobbing

Utdanningsdirektoratet jobber mye med mobbing og skolemiljø. Nullmobbing er et eget nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Nullmobbing.no

For barn og unge som opplever mobbing, kan det være til hjelp å snakke med noen om det. Snakkommobbing.no er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer de i direkte kontakt med en fagperson – helt anonymt og helt gratis. Tjenesten driftes av Blå Kors med støtte fra blant annet Helsedirektoratet.

Snakkommobbing.no

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

Ungsinn.no

Lovverk

​Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov (elevombudet.no), og skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen.

Hva vet vi om omfanget av mobbing

Elevundersøkelsen 2016 viste at om lag 50 000 barn og unge i grunnskole og videregående skole utsettes for mobbing regelmessig. Dette vil si at 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere. Over 40 prosent av elever som blir mobbet, sier at ingen på skolen visste om det. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. På Utdanningsdirektoratet sider står det mer om Elevundersøkelsen (udir.no).

Erfaringer med å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing

Det finnes minst fire grupper barn som blir eller har blitt mobbet, som ikke får den oppfølgingen de trenger:

  • Barn som ikke forteller om mobbingen til voksne på skolen.
  • Barn som ikke blir trodd når de forteller om det.
  • Barn som ikke får hjelp til å få slutt på mobbingen. 
  • Barn som ikke får hjelp til å håndtere ettervirkningene av mobbing.

Helsesøstre som er blitt intervjuet forteller at mange elever som kommer til skolehelsetjenesten med diffuse plager, ofte har en mobbehistorie bak.

Å bli mobbet har sammenheng med psykisk helse og skoleprestasjoner

Det å bli utsatt for mobbing er en stor psykososial belastning, og utgjør en betydelig risiko for til dels alvorlige psykiske helseproblemer som angst og depresjon, symptomer på posttraumatisk stress, selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk.

Det å bli utsatt for mobbing er relatert til økt fravær fra skolen, redusert opplevd skolefaglig kompetanse og svakere skoleprestasjoner. 

Støtte fra familie, jevnaldrende og skole

Familieforhold preget av støtte fra foreldrene og et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolepersonale synes også å kunne virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing.

Når en i familien blir utsatt for mobbing, vil det påvirke hele familien. Det er viktig å styrke familiene slik at de kan støtte den som er blitt mobbet, men familien må også få den hjelpen de selv trenger fra skolen eller helsepersonell.

Viktig at skole og helsetjeneste samarbeider

Skolen må erkjenne at mobbing skjer, og at barna det gjelder trenger oppfølging. I oppfølgingsarbeidet er det viktig å ta barnet på alvor. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale og elevene er også viktig for å minske konsekvensene av mobbing. Det må videre legges til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem. Skolen må formidle kontakt med helsevesenet for dem som trenger mer hjelp enn det skolen kan tilby og det er behov for en tydelig ansvarfordeling mellom relevante aktører i oppfølgingsarbeidet.

 

Partnerskap mot mobbing

Partnerskap mot mobbing 2016–2021 (regjeringen.no), er et forpliktende nasjonalt samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Partnerskapet er organisert på sentralt nivå, men skal også virke lokalt.​

Sist faglig oppdatert: 28. juli 2017