​Er du bekymret for en elev er det viktig at du tar det på alvor. Som lærer eller ansatt i skolen bør du snakke med eleven det gjelder for å avklare hva som bør gjøres for at eleven skal få det bedre. Du må skaffe deg oversikt over hvem i skolesystemet eller det kommunale hjelpeapparatet som vil være viktige støttespillere.

Når er det grunn til bekymring?

Barn og ungdom kan vise gjennom atferd eller kommunikasjon at de opplever utfordringer som de trenger hjelp til. Dette kan vise seg på mange forskjellige måter.

  • Det kan være en elev som ikke greier å konsentrere seg, er impulsiv og urolig slik at det går utover læreevne og trivsel.
  • Det kan være en elev som er mye trist og viser likegyldighet til skoleprestasjoner, manglende innlevering av skoleoppgaver og høyt fravær fra skolen.
  • Det kan være en elev som blir utsatt for krenkelser eller mobbing.

Hvis en er bekymret for en elev er det viktig å ta det på alvor. Problemene kan vokse seg større og skape vanskeligheter senere i livet, så derfor er det viktig å reagere når en er bekymret.

Fakta

Psykisk helse

Psykisk helse referer til utviklingen av og evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer god psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter samt bidra overfor andre og i samfunnet.

Trivsel (well-being)

Begrepet «psykisk helse» brukes ofte i negativ betydning, når man snakker om utfordringer, plager og lidelser. Et begrep som i større grad peker på den ‘positive’ psykiske helsen er ‘trivsel’ (well-being) Trivsel peker både på det å oppleve nytelse og fravær av negative følelser og opplevelser, men også på det å bruke egne evner og utvikle seg, oppleve mening, autonomi og ha delte mål og verdier. spiller inn og påvirker tanker

Hva er psykiske plager og lidelser?

Det er vanlig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager er tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser.

De vanligste plagene er lettere angst- og depresjonsplager. Plagene vil, avhengig av type og omfang av symptomer, i ulik grad påvirke daglig fungering i forhold til mestring, trivsel og relasjon til andre mennesker.

Psykiske lidelser brukes bare når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. Ofte, men ikke alltid, medfører psykiske lidelser høyere belastning enn psykiske plager

Hva kan jeg gjøre?

Du er kanskje også interessert i

Diskuter bekymringen med skolens personell og skolehelsetjenesten. Det bør gjøres en vurdering av barnet/ungdommens tilstand (sosialt og følelsesmessig) og øvrige situasjon (hjemme, venner) for å konkludere på om det er grunn til bekymring.

Når det gjelder et navngitt barn må det skje med samtykke fra foresatte. Det er derfor viktig at bekymringen blir tatt opp med barnet/ungdommen og dens foresatte på et tidlig tidspunkt. Skolens ledelse har ansvar for at skolen har gode rutiner for kommunikasjon med elever og foresatte, og for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Bedre Tverrfaglig Innsats – BTI (forebygging.no) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.

I noen tilfeller følges bekymringen opp av skolen i samarbeid med foresatte og skolehelsetjenesten, mens i andre tilfeller er det viktig å kontakte andre instanser i hjelpeapparatet i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Ressurser og verktøy for å håndtere bekymring for elever

VIP

VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse) er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke ved psykiske problemer og lidelser. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens personell, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste

VIP (vipweb.no)

Hva er det med Monica?

Kompetansehevingskurset Hva er det med Monica? Skal hjelpe lærere i ungdomstrinn og videregående opplæring til større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske lidelser og belastninger.

Hva er det med Monica (psykopp.no)

Drop-In metoden

Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer psykisk helse, trivsel og læring.

Drop-In (dropinmetoden.no)

 

Sist faglig oppdatert: 15. november 2017